Vår bränslemix - inom fjärrvärme & kraftvärme

Vi omvandlar skogsspill till klimatsmart el & värme

I vår fjärrvärme- och kraftvärmeproduktion sparar vi på jordens sinande resurser, genom att ta till vara på sådant som annars hade gått till spillo, som t ex rester från skogsavverkning. I Värnamo Energis fjärrvärme- och kraftvärmeproduktion används årligen 31.000 ton biobränslen, i form av flis och bark.

Vi behöver energi för att samhället ska fungera


För att producera energi är det oundvikligt att vi påverkar miljön. Det gäller bara att påverka så lite som möjligt, att använda tekniker och metoder som är så skonsamma och effektiva som möjligt. Därför har vi valt att producera el och fjärrvärme med förnybara biobränslen.

Lokala bränslen är hållbara både ekonomiskt och miljömässigt


Att vi använder bränslen som inte behöver importeras och som är förnybara och kretsloppsanpassade rimmar bra med vår långsiktiga målsättning att ge kommuninvånarna, privatpersoner och näringsidkare, förmånliga el- och uppvärmningskostnader och samtidigt minimera samhällets miljöpåverkan.

El och värme av skogsspill


I vårt nya kraftvärmeverk eldar vi med skogsflis. En stor del av flisen består av rester från avverkning i skogen i form av GROT (grenar och toppar) och bark. Resterande flis kommer från bränsleved som inte duger vare sig till vidareförädling eller till papperstillverkning. Genom att kraftvärmeverket kan ta till vara på energin i GROT, bark och bränsleved, behöver ingen avverkad skog gå till spillo.

Vi har skogen runt husknuten


Vi har en geografisk fördel när det gäller tillgång till skogsråvara eftersom hela bygden runt om oss är fylld av skog. Värnamo kommun har egen skogsmark och avtal med lokala leverantörer för att få tillgång till GROT och bränsleved. Dessutom erbjuder vi lokala markägare att sälja sin skogsråvara till oss. (Krävs att markägaren själv ombesörjer transporten samt minst en lastbil med släp). Att använda biobränslen som vi har så gott om runt omkring oss tycker vi därför känns både logiskt och klimatsmart på flera plan!

Askåterbäring – Kretsloppet sluts


Varje dygn bildas ca 9 ton aska i Värnamo Energis värme- och elproduktion. Askan från biokraftvärmeverk är efterfrågad av skogsägarna eftersom den har mycket god effekt som gödning. Genom att återföra askan som näring till skogen sluts biobränslets kretslopp.

98,54 % Förnybart bränsle


I värmeproduktionen i Värnamo består bränslemixen av 98,54 % förnybara bränslen. På sidan våra miljövärden redovisar vi samtliga fjärrvärmeanläggningars miljöpåverkan i tre perspektiv: resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen.

Vårt biobränsle består inte enbart av skogsavfall, utan utgörs även till viss del av förnybart träpellets, förnybar bioolja samt sågspån och andra rester från träförädling. Totalt driftar vi ett 30-tal pannor runt om i kommunen.