Elavtal Företag

Elavtal för företag – Vi erbjuder företag, BRF, ekonomiska föreningar och andra näringsidkare bra elavtal. Ursprungsgaranterad grön el från 100% förnybara energikällor.

Som företagskund hos Värnamo Energi behöver du inte själv vara expert på el. Vi bevakar den nyckfulla elmarknadens svängningar åt dig så kan du istället ägna dig åt det du är expert på – nämligen ditt företags produkter och tjänster. Du får en egen personlig företagsrådgivare som håller dig helt uppdaterad på aktuellt elmarknadsläge och anpassar elinköpen för ditt företag efter just din verksamhets förutsättningar och uttagsmönster.

Som elkund hos Värnamo Energi får du ett bättre elavtal och superkoll på ditt företags elkostnader – Kontakta våra företagssäljare på tel 0370-69 41 00,

Vi finns nära dig!


Värnamo Energi har ett helt gäng kompetenta företagsrådgivare som gärna vill hjälpa ditt företag att få koll på energikostnaderna. Kontakta våra företagssäljare på tel 0370-69 41 00 om du vill prata om elavtal för företag.


Visa fördelarna med att välja en lokal energipartner >

Snabb service – Värnamo Energi finns på samma plats som din verksamhet finns. Närheten till dig och till alla andra av våra företagskunder är en garant för tillgänglighet och effektiv service.


Kompetenta & välgrundade råd – Vi har en stimulerande mix av kunder. Vissa av våra kunder är väldigt energiintensiva, andra företag kanske förbrukar en betydligt mindre volym, men har ömtåliga energikänsliga processer eller avvikande förbrukningsmönster att ta hänsyn till istället. Dessa skiftande förutsättningar har genom åren gett oss en rik erfarenhetsbank att ösa ur och lagt grunder till givande samarbetsformer. Vi hade gärna sett att även ditt företag ville ge oss förtroendet att bli er nya energipartner.


< dölj extra text

100 % hållbar el på köpet!


Att köpa förnybar el är bra både för miljön och för ditt företags image. Hos oss får ditt företag alltid ursprungsgaranterad el från 100% förnybara energikällor, i huvudsak från vattenkraft.


Visa mer fördelarna med hållbar el>

Värnamo Energi producerar lokal vindkraftsel och lokal, grön, kraftvärmeproducerad el i vår egna biokraftanläggning. Dvs förnybar el som producerats med minsta möjliga klimat och miljöpåverkan. Den lokala elproduktionen skapar även arbetstillfällen i hemregionen vilket är ett ytterligare stort plus.


När vi pratar hållbarhet, menar vi både med avseende på miljö, ekonomi och tillväxt. Du som köper din el hos oss är indirekt med och bidrar till utvecklingen av en klimatsmart energiförsörjning. Ju fler el-kunder vi får, ju mer kan vi återinvestera i lokal vind-, vatten- och biokraft som är bra lösningar som ökar våra chanser till en bra framtid.


I begreppet hållbarhet ingår givetvis även affärsmässighet och god ekonomi. Elen du köper hos oss håller konkurrenskraftiga priser i enlighet med vår medvetna prisstrategi< som innebär en återhållsam prisutveckling som gynnar kunden – men som motsvarar våra kostnader för att tillhandahålla ett högkvalitativt och driftsäkert utbud.


Kontakta våra företagssäljare på tel 0370-69 41 00 om du vill prata om elavtal för företag.


< dölj extra text

Bra elpriser & smarta avtalsformer


Vi tar fram en inköpspolicy som är skräddarsydd efter just ditt företags förutsättningar. För företag erbjuder vi Rörligt elpris samt Portföljförvaltning. Oavsett avtalsform får du en personlig kontaktperson som återkommande ger dig information om aktuellt elmarknadsläge och sammanfattar de faktorer som påverkar ditt elpris. Denna info får du regelbundet både via mail eller muntligt om du hellre föredrar ett personligt samtal. Kontakta våra företagssäljare på tel 0370-69 41 00 om du vill prata om elavtal för företag.

Rörligt elpris för Företag


Rörligt elpris innebär att ditt företags elpris baseras på gällande spotpris på elbörsen Nordpool, timme för timme. Ditt elpris styrs därmed, dels av ditt företags förbrukningsmönster (vissa timmar på dygnet är elen generellt sett billigare/dyrare), men styrs även i högsta grad av aktuellt prisläge på elbörsen.


Visa mer om rörligt prisavtal >

Elbörsen styr det rörliga elpriset – Nordpools elpriser påverkas av klimat och väderleksprognoser, fyllnadsgrad i vattenmagasin, tillgänglighet i kärnkraftverk, biokraftvärmeverk och vindkraftsparker. Även priset på råvaror som olja och bio-bränslen, Eurons värde, samt Sveriges och Europas konjunktursvängningar och framtidsutsikter är viktiga faktorer som påverkar prisläget på elbörsen.


Fördelar & Nackdelar med rörligt pris. Ett rörligt elpris innebär att du får lägsta möjliga elpris när spotpriset på elbörsen är lågt, men innebär även en risk för ökade elkostnader när efterfrågan på el är högre än tillgången och priserna därmed drivits upp på elbörsen. Som företagskund hos oss får du ständigt uppdaterad info om läget på elbörsen så du slipper obehagliga överraskningar.


Så faktureras du vid rörligt pris: Din förbrukning mäts och prissätts timme för timme och du debiteras ett genomsnittligt elpris för ditt företags totala månadsförbrukning. I det uträknade genomsnittliga elpriset ingår elcertifikatavgift, SVK-avgifter, kostnad för ursprungsgarantier och påslag.


Kontakta våra företagssäljare på tel 0370-69 41 00 om du vill prata om elavtal för företag.


< dölj extra text

Portföljförvaltning för Företag


Portföljförvaltning innebär att vi i förväg prissäkrar delar av ditt företags el. Prissäkringen görs vid strategiskt valda tillfällen och alltid i samråd med dig som företagskund eller efter förutbestämda mandat. Vi förvaltar ditt företags el-portfölj med största omsorg, med målet att ge ditt företag bästa möjliga elpris inom givet mandat.


Visa mer om portföljförvaltning >

 Portföljförvaltning = prissäkring. Med portföljförvaltning jämnas ditt företags elkostnader ut över tid och du minimerar risken för oväntade elkostnader i samband med prishöjningar på elbörsen.


Fördelar & Nackdelar med portföljförvaltning. Den stora fördelen med portföljförvaltning jämfört med 100% rörligt pris, är att portföljförvaltning ger dig möjlighet att prissäkra delar av din totala elförbrukning. Om spotpriset vid avräkningen är högre än prissäkringen (det i förväg låsta elpriset) – tjänar du en slant. Och tvärtom, blir spotpriset lägre, går du miste om prisnedgången på den låsta volymen. Men å andra sidan behöver du aldrig oroa dig för att du behöver betala mer per kilowattimma än det vi kommit överens om och prissäkrat.


Så faktureras du vid portföljförvaltning: Du debiteras rörligt elpris för hela månadens förbrukning. Har vi i förväg prissäkrat en del av din totala månadsvolym, får du en kredit-post på den elvolymen OM spotpriset vid avräkningen skulle vara högre än den avtalade prissäkringen. Omvänt, får du en tilläggsdebitering OM spotpriset blev dyrare vid avräkningstillfället än den avtalade prissäkringen.


Exempel: Om vi prissäkrat 5000 kWh på 50 öre/kWh, och spotpriset blev 60 öre/kWh, får du ett avdrag på 10 öre på 5000 av dina totalt förbrukade kilowattimmar den månaden. Och omvänt, om spotpriset blev 40 öre/kWh, får du en tilläggsdebitering på 10 öre på 5000 kWh den månaden.


Kontakta våra företagssäljare på tel 0370-69 41 00 om du vill prata om elavtal för företag.


< dölj extra text

Förbrukningsstatistik


För att få lägsta möjliga elpris bör du se över ditt företags uttagsmönster. Vi kan ge dig goda råd som gör att ditt företag undviker effekttoppar som påverkar elpriset negativt. Vi hjälper dig att se över hur och när elen används i ditt företag. På så vis kan du minska företagets energianvändning & miljöpåverkan och spara pengar på samma gång. Hos oss får du verktyg som ger dig kunskap om ditt företags elanvändning. Vi kan tillhandahålla nulägesanalyser av uttagsmönster och effektuttag timme för timme. Vi kan även förmedla kontakter för en komplett energikartläggning som ger dig en konkret handlingsplan med förslag på strategiska, kostnadsbesparande åtgärder.

Elintensiv industri


Alla som använder el, såväl privatpersoner som företag ska betala statlig elcertifikatsavgift. Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Den statliga elcertifikatsavgiften debiteras av ditt elhandelsbolag. Företag med elintensiv tillverkningsprocess kan undantas från skyldigheten att betala elcertifikatsavgift. Läs mer om definition av elintensiv industri på Energimyndighetens hemsida.

Avtalsvillkor Elavtal Företag


Dina rättigheter och skyldigheter som kund är reglerade i lagar, allmänna branschavtalsvillkor och i enlighet med Värnamo Energis egna allmänna och särskilda avtalsvillkor för respektive verksamhetsområde och specifik tjänst / produkt.