Aktuellt läge på elmarknaden

Elpriset går ständigt upp och ned. Elprisets svängningar styrs av ett flertal faktorer som påverkar det aktuella läget på elmarknaden. Enkelt förklarat är elen billig när det finns gott om el och tvärtom dyr när kundernas behov av el är högre än tillgången. Elprisets svängningar påverkar framförallt dig som har ett rörligt elpris som följer läget på elmarknaden. Har du ett fast elpris har du samma bundna elpris ända tills ditt avtal löper ut.

Värnamo Energis sammanfattning av aktuellt elmarknadsläge:

Under lång tid nu elpriserna varit  extremt höga, särskilt i södra Sverige. Elpriserna drivs upp av oroligheter i världsläget, brister i elföring, stor efterfrågan på el, låg tillgång i vattenmagasinen, lite vind, höga priser på kol, gas och utsläppsrätter och för lite elproduktion i södra Sverige.

Du kan läsa mer på Energimarknadsinspektionens hemsida: Elpris – Energimarknadsinspektionen (ei.se)


Värnamo Energi rekommenderar just nu:

”På grund av att elpriserna ligger på mycket höga nivåer just nu rekommenderar vi inte att teckna fast elavtal, utan rekommenderar istället att du väljer rörligt pris” 


Energimarknadsinspektionens veckorapport:

Länk till: Energimarknadsinspektionens rapport över förra veckans elmarknadsläge


Nordpools aktuella spotpriser:

Länk till: Nordpools hemsida med morgondagens elspotpriser 

Diagram Prishistorik 2009 – 2022


Diagrammet visar vårt rörliga elpris under tidsperioden 2009 – 2022. Elhandelspris i öre/kWh, inklusive påslag, elcertifikatsavgift och moms, men exklusive fast årsavgift.


Visa mer info om prishistorikdiagrammet >

Diagrammet visar hur det rörliga elpriset svängt med höga toppar och djupa dalar. Såväl 2010 som 2011 hade vi långa, kalla vintrar i kombination med otillräcklig kapacitet i svenska kärnkraftverk, vilket fick det rörliga elpriset att rusa uppåt. Sommaren 2015 hade rekordlågt rörligt elpris tack vare låg efterfrågan på el samtidigt som Norden hade god fyllnadsgrad i vattenmagasinen och god tillgång på vindkraftsel. Hösten 2018 steg elpriset igen på grund av en rekord varm och torr sommar med minskad vattentillgång som följd. Elpriset gick därefter uppåt fram till och med våren 2019 då priset sjönk fram till slutet av 202 då priset började stiga igen.  Ända sedan hösten 2021 har vi haft mycket höga elpriser, just nu beror de höga elpriserna på mycket höga gaspriser i Europa, kriget i Ukraina, för lite blåst och problem med överföringen av el från norra Sverige ner till Södra Sverige.

Våra aktuella elpriser ser du på sidan Teckna elavtal.


< dölj extra text

Tabell Prishistorik 2010 – 2022


Tabellen visar elpriset under tidsperioden 2010 – 2022. Åren redovisas radvis. Längst till höger i varje rad har det genomsnittliga elpriset för respektive år räknats fram.


Visa mer info om prishistoriktabellen >

Cellerna i tabellen visar varje enskild månads rörliga elpris, priset avser elhandelspris i öre/kWh inklusive moms (f.n. 25%),  inklusive vårt påslag (f.n. 2.7 öre/kWh exkl moms, 3,38 öre inkl moms), inklusive statlig elcertifikatsavgift som beror på tillgång och efterfrågan (f.n. 1.5 öre/kWh exkl moms, 1.88 öre/kWh inkl moms), men exklusive vår fasta årsavgift (f.n. 288 kr/år exkl moms, 360 kr/år inkl moms). Cellerna ger en indikation om vilken tidpunkt som var mest förmånligt för att binda sitt elpris under respektive år.

Våra aktuella elpriser hittar du på sidan  Teckna elavtal.


< dölj extra text

Diagram jämförelse prisnivåer rörligt elpris


Diagrammet jämför vilken nivå det rörliga elpriset legat på under några utvalda referensår.


Visa mer info om historik bakom rörliga priset >

De elpriser vi haft från hösten 2021 fram till juni 2022 är tyvärr mycket höga. Vid jämförelser med tex år 2010 då nivån för det rörliga elpriset ansågs högt, är det nu rekordhögt.  2011 och följande år hade vi låga elpriser. Sommaren 2017 varnades för låga vattennivåer vilket kulminerade sommaren 2018 som var den varmaste och torraste sommaren på åratal, vilket fick till följd att prisnivåerna åter drevs upp. Vintern 2019 och våren 2020 var ovanligt mild och med mycket nederbörd i form av regn samt mycket blåst vilket bidrog till låg efterfrågan på el i kombination med hög tillgång på vattenkraft och vindkraft vilket sänkte elpriserna till mycket låga nivåer.

Priset i diagrammet avser vårt rörliga elhandelspris i öre/kWh, inklusive påslag, inklusive elcertifikatsavgift och inklusive moms, men exklusive fast årsavgift.

Våra aktuella elpriser ser du på sidan Teckna elavtal.


< dölj extra text

10 faktorer
som påverkar elpriset

Det finns en mängd olika faktorer som styr tillgången och efterfrågan på el.
Nedan redovisar vi tio av de viktigaste prisfaktorerna.

1. Statliga avgifter och europeiska styrmedel


Ungefär 50% av det totala elpriset består av svenska statliga pålagor som energiskatt, elcertifikatsavgift, moms, med mera. Storleken på de svenska statliga avgifterna är en viktig faktor som påverkar elpriset i hög grad.


Visa mer info om styrmedel på EU-nivå >

Utöver svenska statliga avgifter, så finns ytterligare faktorer på EU-nivå som påverkar elpriset, tex handeln med utsläppsrätter. Grundtanken med EUs utsläppshandelssystem är att det ska kosta elproducenter att orsaka miljöförstörande utsläpp, så att det istället lönar sig att investera i klimatvänliga lösningar.


< dölj extra text

2. Väder och tillgänglighet i vattenkraftverk


Vid kall väderlek ökar elförbrukningen och vice versa minskar elförbrukningen när det är varmare. Varmare väder bidrar till lägre efterfrågan, men, om de blir långvarigt varmt och torrt väder, så kan detta vara negativt för elpriset –  eftersom tillgången på vatten i vattenkraftverkens magasin då kan minska, vilket i sin tur driver upp elpriset.


Visa info om aktuell vattenkraftsstatus Sverige >

>42 % av elen som produceras i Sverige produceras i vattenkraftverk. Vädret och vattentillgången är därför en viktig faktor som styr elpriset. Vår branschorganisation Energiföretagen Sverige ger ut en veckorapport över tillrinning och fyllnadsgrad i de Nordiska Vattenkraftsmagasinen. Länk till källa SCB/Ekonomifakta.


< dölj extra text

3. Tillgänglighet i kärnkraftverk


30 % av all  el som används i Sverige produceras i kärnkraftverk. Eftersom nästan hälften av Sveriges el kommer från kärnkraft är det viktigt att drift och planerade revisionsstopp fortlöper enligt plan för att hålla elpriset på låga nivåer. Länk till källa SCB/Ekonomifakta.


Visa info om aktuell kärnkraftsstatus i Sverige >

I Sverige finns idag 6 aktiva kärnreaktorer på tre anläggningar; Ringhals, Forsmark och Oskarshamn. På sidan www.analys.se finns dagsaktuell statistik över elproduktion i svenska kärnkraftverk.


< dölj extra text

4. Tillgänglighet i vindkraftsverk


17 % av elen som produceras i Sverige produceras i vindkraftverk. Väderlek, det vill säga hur mycket det blåser och kapaciteten i vindkraftsparker är därmed en faktor som styr elpriset. Länk till källa SCB/Ekonomifakta.


Visa info om aktuell vindkraftsstatus i Sverige >

Värnamo Energi är delägare i 4 vindkraftverk som producerar över 35 000 000 kWh el årligen.

På Svensk Vindenergis hemsida finns prognoser och statistik över svensk och europeisk vindkraftsproduktion.


< dölj extra text

5. Tillgänglighet i kraftvärmeverk, pris på biobränsle


6% av elen som produceras i Sverige produceras i kraftvärmeverk. Råvarupriser på bränslen och driftkapaciteten i kraftvärmeverken är därmed en faktor som styr elpriset. Länk till källa SCB/Ekonomifakta.


Visa mer info om kraftvärmeproduktion >

Värnamo Energi producerar ca 13 000 000 kWh el årligen i vårt lokala biokraftvärmeverk. Denna el som produceras av lokala biobränslen används i bolagets egna anläggningar.


< dölj extra text

6. Antal soltimmar och effekt i solcellsanläggningar


0,6 % av all el som används i Sverige produceras i solcellsanläggningar. Antalet solcellsanläggningar växer för varje år, men än så länge är antal soltimmar på ett år ingen viktig faktor som påverkar elpriserna för den breda allmänheten. Men för den enskilda kunden som har en egen solcellsanläggning på hustaket, så är antalet antalet soltimmar och tidpunkt viktiga faktorer som påverkar elkostnader och elintäkter. Länk till källa SCB/Ekonomifakta.


Visa mer info om solceller >

På sidan om solkraft hittar du mer information om Värnamo Energis solel och på sidan om Solceller finns praktisk information och goda råd för dig som vill investera i en egen solcellsanläggning.


< dölj extra text

7. Konjunktursvängningar och framtidsutsikter


Ungefär 35 % av Sveriges el används av tyngre industri (el till elintensiv industri såsom papper & massa, järn & stål, kemiindustrin, aluminiumtillverkning, drift av gruvor samt el till övriga näringslivets produktion av varor, belysning, kylning, uppvärmning, datorer, etc). Industrin använder 48 TWh av Sveriges totala elförbrukning som 2021 uppgick till 140 TWh.

ca 54 % av Sveriges el används av privata bostäder och offentlig förvaltning och servicenäring (dvs el i privata hem och även el till tex skolor, sjukhus, vägbelysning och service som banker och handel). Bostäder och service använder 75 TWh av Sveriges totala elförbrukning som 2021 uppgick till 140 TWh.

Eftersom mer än en tredjedel av Sveriges elanvändning används av industri så är konjunkturläget i Sverige en stark faktor som styr efterfrågan på el och därmed elpriset. När det är full snurr på näringslivet i Sverige trissas elpriserna upp, medan lågkonjunktur sänker elpriserna.

Länk: Ekonomifakta statistik över Sveriges elanvändning 2021

8. Världspriser på kol, olja, naturgas och valutakurser


Även om största delen av elen som används i Sveriges produceras inom Sverige i vattenkraft-, kärnkraft- och vindkraftverk, så påverkas ändå det svenska elpriset av världspriser på kol, olja och naturgas. Dels indirekt på grund av att råvarupriserna styr konjunkturläget och därmed efterfrågan på el, men råvarupriserna kan även styra elpriset direkt på grund av att el ”marginalprissätts”.


Visa mer info om marginalprissättning av el >

Prissättning på marginalen innebär att det är ”den sist tillverkade kilowattimmen” som avgör priset på all el.

Huvuddelen av Sveriges el produceras i kostnadseffektiva vattenkraft-, kärnkraft- och vindkraftsverk som ger förhållandevis billig el, men vid effekttoppar då efterfrågan på el ökar så behöver elproducenterna spetsa utbudet med el som producerats i kol-, olje- eller naturgaseldade kraftverk i Sverige eller utomlands.

Denna fossila spets-el är dyr att producera och dessutom dålig för miljön. För att gynna elproducenter som producerar klimatvänligare el så innebär marginalprissatt el att de elproducenter som producerar klimatvänlig el får samma ersättning som den producent som tillverkat den sist behövda kilowattimmen. Är den sist tillverkade kilowattimmen producerad i ett kolkraftverk, så höjs allt pris på el oavsett produktionskälla.

Eurokursen påverkar priset på svensk el. Majoriteten av all el som produceras till elanvändare i Sverige och i de olika elområdena inom Norden och Baltikum säljs via den gemensamma elbörsen Nordpool. Elen prissätts i Euro, detta gör att valutakursen påverkar elpriset.


< dölj extra text

9. Effektbalans och överföringskapaciteten i elnäten


För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. Tillgång, efterfrågan och överföringskapaciteten i elnäten är en faktor som driver upp och ned elpriset.


Visa mer info om överföringskapacitet och effektbalans >

Det svenska stamnätet sitter ihop med övriga Nordens, Europas och Baltikums elnät. El överförs över landgränser och elområden. Från elområden med lägre pris till elområden med högre pris och från elområden med god eltillgång och till områden med effektbrist för att bibehålla balansen i elsystemet.

El är både en import- och exportvara. Sveriges elförbrukning är ungefär 140 TWh på ett år. De senaste åren har exporten varit 10-22 TWh per år. Dyrare elpris utanför Sverige driver upp det svenska elpriset eftersom elen exporteras till de områden där priset är högst.

På SvKs (Svenska Kraftnät) hemsida finns kartor som visar hur elen distribueras för varje minut. När det uppstår begränsningar i överföringskapaciteten uppstår prisskillnader mellan olika elområden.


< dölj extra text

10. Elbolagens prissättning och avgifter


Slutligen är prissättningen hos elbolaget som säljer elen och avgiften hos elnätsbolaget som transporterar elen, faktorer som påverkar det slutliga elpriset.

  • Du kan välja vilket elbolag du vill köpa din el av. Elbolagets prissättning konkurrerar på en fri (avreglerad) marknad.
  • Du kan INTE välja vilket elnätsbolag som ska transportera din el, då detta är monopolstyrt. Elnätsbolagets avgifter regleras och granskas av Energimarknadsinspektionen.