Elprisets beståndsdelar


För att få el till din bostad behöver du betala elhandelsavgifter, elnätsavgifter och statliga avgifter


Samtliga avgifter är inbakade i totalsumman på din elfaktura. På sidan om elfakturan förklarar vi vad de olika termerna och priserna på din elfaktura innebär. Där hittar du även svar på vanliga frågor om elfakturan.

Elhandelsavgifter


Elhandelsavgifter utgör ca 30 % av din totala elkostnad. Elhandelsavgift är den kostnad du har för själva elen som du använder. Elhandelsavgiften betalar du till det elbolag du valt att köpa din el av (till det elbolag du valt genom att teckna ett elavtal).


Se mer om elhandelsavgifter >

Det finns ca 130 olika elbolag att välja på i Sverige. På Konsumenternas Energimarknadsbyrås hemsida hittar du oberoende information om alla Sveriges elbolag.


Elbolagens avgifter styrs av fri konkurrens mellan de olika elbolagen. Hur din elhandelsavgift prissätts beror på vilken avtalsform du valt. Hos Värnamo Energi som är Värnamo Elnäts anvisningsleverantör för privatkunder finns flera olika elhandelsavtal att välja på. Vi säljer el med avtalsfromerna:  Rörligt elpris, Timpris och Anvisningspris. Vi köper även el, så kallad ”överskottsel” från kunder med egna solceller, se mer om detta avtal under Överskottsel.


Huvuddelen av den elhandelsavgift du betalar till ditt elbolag, går direkt vidare till ersättning till de elproducenter som (via den nordiska elbörsen Nordpool) säljer elen till ditt elbolag (som i sin tur säljer elen vidare till dig). Övrig del av elhandelsavgiften går till påslag och kundtjänst.


< dölj extra text

Elnätsavgifter


Elnätsavgift utgör ca 25 % av din totala elkostnad. Elnätsavgiften är den kostnad du har för att elen transporteras hem till dig. Elnätsavgiften betalar du till det elnätsbolag som har ensamrätt på att transportera el (sköta eldistributionen / överföra el) på din hemort.


Se mer om elnätsavgifter >

Elen som transporteras hem till dig kommer till dig via det nationella stamnätet, vidare via regionala nät och slutligen via lokala elnät. Det nationella stamnätet driftas av det statliga affärsverket SvK (Svenska Kraftnät). Medan de regionala och de lokala elnäten driftas av 170 elnätsbolag som har tilldelats monopol på var sitt elnätsområde.


Eftersom elnätsverksamhet i Sverige bedrivs som monopol kan du inte välja elnätsbolag själv. Att elnätsbolagens avgifter är skäliga kontrolleras av Energimarknadsinspektionen, EI.


Hur din elnätsavgift prissätts beror på vilket elnätsabonnemang du valt. Hos Värnamo Elnät finns olika elnätsabonnemang för privatkunder – från det minsta på 16 Amperes säkring i en lägenhet – till det största på upp till 63 Amperes säkring i en riktigt stor fastighet. För företagskunder finns ytterligare fler elnätsabonnemang.


Elnätsavgiften som du betalar till ditt lokala elnätsbolag, går dels till regionnätsavgifter och stamnätsavgifter som det lokala elnätsbolaget måste betala till överliggande elnätsansvariga (till det elnätsbolag som ansvarar för det överliggande regionnätet samt till SVK som ansvarar för det statliga stamnätet). I dina elnätskostnader ingår även avgifter som ditt lokala elnätsbolag tar ut för att transportera elen från överliggande regionnät och ända hem till ditt hus – via det lokala elnätet. Det lokala elnätsbolaget tar även ut avgift för att bygga, drifta och underhålla det lokala elnätet, för mätaravläsning och för kundtjänst.


På vår hemsida kan du läsa mer om elnätsbolaget  Värnamo Elnät AB och på Svenska Kraftnäts hemsida www.natomraden.se finns oberoende information om alla Sveriges elnätsbolag.


< dölj extra text

Statliga avgifter


Statliga avgifter utgör ca 45% av din totala elkostnad.
Det finns ett flertal statliga avgifter som du behöver betala för att få el till din bostad, tex energiskatt, moms, elcertifikatsavgift, elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift, elberedskapsavgift samt elområdestillägg. Alla dessa avgifter är inbakade i din totala elkostnad och är inkluderade i totalsumman på din elfaktura.

7 exempel på
statliga avgifter som ingår i ditt elpris:

Nästan hälften av ditt totala elpris utgörs av statliga avgifter.
Dessa statliga avgifter bakas in i totalsumman på din elfaktura.
Nedan nämner vi sju statliga avgifter och beskriver vad de syftar till.

1. Energiskatt


Energiskatten är from 2022-01-01 45,0 öre/kWh inklusive moms (36,0 öre/kWh exkl moms) och tillkommer på din elnätsfaktura.


Se mer om energiskatt >

Energiskatt är en statlig punktskatt som utgör också en viktig intäktspost i statsbudgeten och samtidigt syftar till att styra energianvändningen i Sverige.


< dölj extra text

2. Moms


Momsen på el är för närvarande 25 %. Moms tillkommer på totalsumman både på  din elhandelsfaktura och på din elnätsfaktura.


Se mer om moms på el >

Moms är en statlig mervärdesskatt som betalas vid inköp av varor och tjänster.


< dölj extra text

3. Elcertifikatsavgift


Värnamo Energis elcertifikatsavgift är för närvarande 0,25 öre/kWh inklusive moms (0,20 öre/kWh exkl moms) och är inbakad i dina elhandelskostnader.


Se mer om elcertifikatavgift >

Elcertifikatsavgift är en statlig avgift som alla som använder el, så väl privatpersoner som företag, ska vara med och betala för att subventionera utvecklingen och utbyggnaden av förnybara energikällor i Sverige.


Priset på elcertifikat styrs av kvotplikt, samt av tillgång och efterfrågan på elcertifikat. Elcertifikat-avgiften kan därmed variera.


< dölj extra text

4. Elområdestillägg


Elområdestillägg är ett statligt pristillägg som kan tillkomma och bakas i så fall in i dina elhandelskostnader. Sverige är indelat i fyra olika elområden från SE1 längst upp i norr till SE4 i södra Sverige.


Se mer om elområdestillägg >

Periodvis kan det förekomma ett pristillägg ”elområdestillägg” som gör att elpriset skiljer mellan Sveriges fyra elområden. Det beror på att majoriteten av all svensk el produceras i Sveriges nordliga halva (SE1) där det finns gott om vatten- och vindkraftsproduktion, samtidigt som merparten av elen förbrukas i Sveriges södra halva (SE4) där det finns flest människor och företag.


Stora mängder el överförs från norr till söder. Överföringskapaciteten mellan elområdena kan periodvis vara extra ansträngd på grund av hög efterfrågan på el och fysiska begränsningar i elnätet. När sådana effekttoppar uppstår, kan elpriset komma att höjas i de områden där det råder elbrist eller trängsel i elnäten. En sådant tillfälligt ”elområdestillägg” tillämpas alltså för att tillfälligt reglera elförbrukningen. Det är det statliga affärsverket SvK (Svenska Kraftnät) som är balansansvariga. De övervakar och reglerar att den rådande tillgången på el motsvarar elanvändarnas efterfrågan på el.


SvKs hemsida kan du se aktuella elflöden och rådande elpriser i de olika elområdena (uppdateras var 15:e minut) i såväl Sveriges fyra elområden som i övriga Norden och Baltikum.


Hela Värnamo kommun tillhör elområde SE4. OBS! När du jämför elavtal från olika elbolag måste du kolla att du fått  ”rätt” elområdespris. Bor du inte i Värnamo kommun kan du se vilket elområde som gäller för din bostad på Svenska kraftnäts sida www.natomraden.se


< dölj extra text

5. Elberedskapsavgift


Elberedskapsavgiften är för närvarande* 49,00 kr/år inklusive moms (39,20 kr/år exklusive moms) per elnätsabonnemang för kunder med Säkringstariff. Elberedskapsavgiften är inbakad i dina elnätskostnader.


Se mer om elberedskapsavgift >

Elberedskapsavgift är en statlig avgift som finansierar delar av det arbete som det statliga affärsverket Svenska Kraftnät, SvK utför.


< dölj extra text

6. Elsäkerhetsavgift


Elsäkerhetsavgiften är för närvarande 12,75 kr/år inklusive moms  per elnätsabonnemang (10,20 kr/år exklusive moms) och är inbakad i din elnätsavgift.


Se mer om elsäkerhetsavgift >

Elsäkerhetsavgift är en statlig avgift som finansierar arbetet som den statliga myndigheten Elsäkerhetsverket utför.


< dölj extra text

7. Nätövervakningsavgift


Nätövervakningsavgiften är för närvarande 5,44 kr/år inklusive moms per elnätsabonnemang (4,35 kr/år exklusive moms) och är inbakad i dina elnätskostnader.


Se mer om nätöverföringsavgift >

Nätövervakningsavgift är en statlig avgift som finansierar delar av det arbete som den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen, EI utför.


< dölj extra text