Elanslutning - så får du el till din bostad

Elanslutning – Välkommen till Värnamo Elnät. Nedan kan du läsa om elanslutning och olika anslutningsmöjligheter för dig om behöver tillgång på el. Här hittar du även information om du vill beställa tillfällig el (byggström), eller om du vill ansluta en solcellsanläggning till elnätet! Kontakta kundtjänst om du vill ha personlig hjälp – vi hjälper dig gärna.

A) Beställa el till ansluten bostad

Flyttanmälan – Vill du beställa el till en redan elansluten fastighet?


Så beställer du el till en elansluten fastighet >

För att få el till en bostad/fastighet som redan är ansluten till elnätet, behövs BÅDE ett elnätsabonnemang OCH ett elavtal.


1. Om elnätsabonnemang. För att få el måste du anlita ett elnätsföretag som transporterar (överför, distribuerar) elen. För detta råder lokala monopol. Som kund är du hänvisad till det elnätsföretag som äger rättigheten att transportera (överföra, distribuera) el där din bostad/fastighet finns.

I Värnamo elnätsområde är det Värnamo Elnät som äger rättigheten att transportera (överföra) el och som ansvarar för drift och underhåll av det lokala elnätet.

Om du vill ha el till en elansluten bostad / fastighet som finns i Värnamo elnätsområde ska du beställa elnätsabonnemanget hos Värnamo Elnät. Du kommer då månadsvis få en ”elnätsfaktura” från Värnamo Elnät som avser dina månatliga kostnader för elnätsabonnemang och för elöverföringen till din bostad/fastighet.

Enklast beställer du ett elnätsabonnemang genom att göra en Flyttanmälan.


2. Om elavtal. För att få el behöver du även ha ett elavtal hos ett elhandelsbolag som säljer själva elen. På Konsumenternas Energimarknadsbyrås hemsida www.energimarknadsbyran.se finns oberoende information om hur du tecknar elavtal. Där kan du även se jämförpriser från alla Sveriges elhandelsföretag.

Om du beställer ett elnätsabonnemang hos Värnamo Elnät, och inte på egen hand tecknar elavtal med ett valfritt elhandelsbolag, så kommer elen säljas av Värnamo Energi som är Värnamo Elnäts anvisningsleverantör. Du kommer då månadsvis få en ”elhandelsfaktura” från Värnamo Energi som avser dina månatliga kostnader för elen du förbrukat. Se Värnamo Energis Anvisningspris.


< dölj extra text

B) Nyanslutning

– Vill du dra in el i en ny villa eller få el i tex fritidshuset?


Visa info hur det går till att nyansluta en fastighet till elnätet >

 1. Om du vill beställa en nyanslutning (en ny, permanent elanslutning av en fastighet som inte varit ansluten till elnätet tidigare) måste du anlita en behörig elinstallatör som gör en servisbeställning å dina vägar, genom att skicka in en så kallad föranmälan via www.foranmalan.nu

OBS! Se till att din elinstallatör skickar in föranmälan till oss i riktigt god tid för att undvika försening. Tänk på! Om det finns elledning fram till tomtgränsen (så att schaktning enbart behövs på din egen mark) kan en anslutning ta upp till tre månader från beställning. Men, om din nya anslutning kräver frambyggnad till tomtgränsen och förstärkning av elnätet, så behöver vi söka de tillstånd som krävs, ibland kan det även behöva byggas en ny nätstation, då kan anslutningen av din fastighet ta ytterligare månader att färdigställa. Om tiden inte räcker till, dvs du får inte anslutning till önskat datum, så rekommenderar vi att du beställer en tillfällig elanslutning tills den permanenta anslutningen är klar.

OBS! OBS! Arbete med fasta elinstallationer måste, med vissa undantag, utföras av en registrerad, auktoriserad elinstallatör (behörig elektriker) som är godkänd av Elsäkerhetsverket. Se mer under sidan Säker elinstallation.


2. Kostnaden för att ansluta till elnätet baseras på hur långt avståndet är till närmsta befintliga nätstation / anslutningspunkt samt vilken huvudsäkring/vilket elnätsabonnemang du behöver. Om fastigheten du vill ansluta finns på ett avstånd 0-199 meter från närmsta anslutningspunkt (fågelvägen) gäller fastställda belopp för elanslutning. Se Anslutningsavgifter Värnamo Elnät. Vid längre avstånd mellan fastigheten du önskar ansluta och närmsta nätstation/anslutningspunkt behöver du begära in en offert från Värnamo Elnät. Anlita alltid en behörig elinstallatör som hjälper dig och sköter kontakten med oss.


3. När vi handlagt och godkänt elinstallatörens föranmälan lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör, vi bifogar då även anvisningar om servisledningens sträckning, förläggningsdjup samt övriga villkor för anslutningen. Du får samtidigt en faktura som avser anslutningsavgiften som du ska betala till Värnamo Elnät (en engångskostnad som ska täcka Värnamo Elnäts kostnader för att ansluta din fastighet till elnätet).


4. När din elinstallatör gjort klart förberedelserna för den nya elanslutningen enligt våra anvisningar, samt när du eller din gräventreprenör gjort klart schakt och förlagt tomrör, skall din elinstallatör skicka in en färdiganmälan.


5. När vi handlagt och godkänt färdiganmälan kommer vi ut och monterar elmätaren och ansluter elserviskabeln som förbinder din fastighet med elnätet. Ett elnätsabonnemang startas baserat på de uppgifter din elinstallatör angivit i färdiganmälan. Du kommer därefter månadsvis få en ”elnätsfaktura” från Värnamo elnät som avser dina månatliga kostnader för elnätsabonnemang och för överföringen av el till din fastighet.


6. För att få el via din nya elanslutning behöver du även teckna ett elavtal hos ett elhandelsbolag som säljer själva elen. Om du inte på egen hand tecknar ett elavtal med ett valfritt elhandelsbolag, kommer elen säljas av Värnamo Energi som är Värnamo Elnäts anvisningsleverantör. Du kommer då månadsvis få en ”elhandelsfaktura” från Värnamo Energi, som avser din månatliga kostnader för själva elen du förbrukat.


< dölj extra text

C) Tillfällig elanslutning

– Behöver du byggström eller ha el endast tillfälligt?


Visa info hur jag beställer en tillfällig elanslutning >

 1. Om du vill beställa en tillfällig elanslutning måste du anlita en behörig elinstallatör som gör en beställning av tillfällig elanslutning å dina vägar, genom att skicka in en så kallad färdiganmälan via www.foranmalan.nu

OBS! Se till att din elinstallatör skickar in färdiganmälan i riktigt god tid för att undvika försening av ditt bygge. Tänk på! Ibland kan vi behöva förstärka vårt elnät för att klara överföringen av el till din tillfälliga elanslutning, då ökar handläggningstiden!

OBS! Arbete med fasta elinstallationer måste, med vissa undantag, utföras av en registrerad, auktoriserad elinstallatör (behörig elektriker) som är godkänd av Elsäkerhetsverket. Se mer under sidan Säker elinstallation.


2. När vi handlagt och godkänt färdiganmälan kommer vi ut och monterar en byggelmätare och ansluter ditt byggelskåp till elnätet. (Du och din elinstallatör ombesörjer att ett byggelskåp finns på utsatt plats, dvs Värnamo Elnät tillhandahåller ej så kallade hyrskåp). Du får en faktura som avser avgift för tillfällig elanslutning som du ska betala till Värnamo Elnät. Ett elnätsabonnemang startas baserat på de uppgifter din elinstallatör angivit i färdiganmälan. Du kommer därefter månadsvis få en ”elnätsfaktura” från Värnamo elnät som avser dina månatliga kostnader för ditt tillfälliga elnätsabonnemang och för överföringen av el till ditt byggelskåp.


3. För att få el via ditt byggelskåp efter att det tillfälligt anslutits till elnätet, behöver du även teckna ett elavtal hos ett elhandelsbolag som säljer själva elen. Om du inte på egen hand tecknar ett elavtal med valfritt elhandelsbolag, kommer elen säljas av Värnamo Energi som är Värnamo Elnäts anvisningsleverantör. Du kommer månadsvis få en ”elhandelsfaktura” från Värnamo Energi, som avser dina månatliga kostnader för själva elen du förbrukat på bygget.


4. När ditt bygge är klart kontaktar du Värnamo Elnät för att avsluta ditt tillfälliga elabonnemang. För att få en permanent anslutning till elnätet behöver du anlita en behörig elinstallatör som gör en beställning på nyanslutning genom att skicka in en föranmälan via www.fornamalan.nu
Se info om Nyanslutning ovan.


< dölj extra text

D) Återanslutning

– Vill du återansluta ett frånkopplat elnätsabonnemang?


Visa hur jag återansluter ett frånkopplat abonnemang >

1 A. Om du har ett befintligt elnätsabonnemang som tillfälligt frånkopplats/stängts av, kan du återansluta/tillkoppla abonnemanget om elmätaren finns kvar och om anläggningen varit frånkopplad högst ett år eller kortare tid. Kontakta i så fall kundtjänst, så återkopplar vi din anslutning och återaktiverar ditt elnätsabonnemang. Du kommer debiteras en engångsavgift för återanslutningen samt får fortsättningsvis månadsvis en ”elnätsfaktura” från Värnamo Elnät som avser dina månatliga kostnader för elnätsabonnemang och för överföringen av el till din fastighet.


1B. Om anläggningen varit frånkopplad längre tid än ett år eller om elmätaren tagits bort/flyttats från ursprunglig plats, måste du kontakta en behörig elinstallatör som å dina vägar skriftligen beställer en återanslutning genom att skicka in en föranmälan. Kostnaden för återanslutningen beror då på hur lång tid anläggningen varit frånkopplad, samt beroende på vilka åtgärder vi behöver utföra för att återansluta din anläggning, maximalt debiteras samma avgift som för en nyanslutning, se Anslutningsavgifter Elnät.


2. För att få el via din återkopplade anslutning behöver du ha ett elavtal hos ett elhandelsbolag som säljer själva elen. Om du haft en kortare, tillfällig frånkoppling fortlöper det befintliga elavtalet du hade före frånkopplingen.

Under förutsättning att du inte hade ett tidsbundet elavtal vid frånkopplingen, kan du efter återanslutningen teckna ett nytt elavtal med valfritt elhandelsbolag. Om du avstår att på egen hand teckna ett nytt elavtal, kommer elen säljas av Värnamo Energi som är Värnamo Elnäts anvisningsleverantör. Du får då månadsvis en ”elhandelsfaktura” från Värnamo Energi, som avser dina månatliga kostnader för själva elen du förbrukat.


 

< dölj extra text

D) Ansluta solcellsanläggning

– Vill du koppla in din solcellsanläggning på elnätet?


Om du funderar på att investera i en sollcellsanläggning och vill börja producera din egen solel, finns det mycket att tänka på innan det är dags för att ansluta din solcellsanläggning till elnätet. 


Se mer på separat infosida om solceller.