Avbrottsersättning & skadestånd

Nedan kan du läsa om avbrottsersättning och skadestånd i samband med strömavbrott.
Kontakta kundtjänst om du vill ha personlig hjälp – vi svarar gärna på dina frågor och funderingar kring strömavbrott.

I ellagen hittar du utförlig information och detaljerade regler rörande avbrottsersättning och skadeståndsanspråk. Vill du ha utomstående, oberoende information kan du kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå, eller vända dig till kommunens konsumentvägledare.

Om du fått avslag på ett skadeståndskrav, eller om du inte fått den avbrottsersättning du anser dig ha rätt till, ska du i första hand vända ditt klagomål till Värnamo Elnät. Därefter kan du få ditt ärende prövat genom att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, se mer på sidan Konsumenträttigheter.

Så får du avbrottsersättning


Avbrottsersättning är lagstadgad ersättning som är tänkt att täcka eventuella skador och kostnader som kan uppstå vid ett strömavbrott. Avbrottsersättning betalas normalt sett ut automatiskt om du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott på minst 12 timmar i streck.


Visa mer info om avbrottsersättning >

Normalt sett behöver du inte själv ansöka om avbrottsersättning. Om du har rätt till ersättning ska elnätsbolaget informera dig och automatiskt utbetala avbrottsersättning inom sex månader från det datum då elnätsbolaget fick kännedom om strömavbrottet. Ersättningen regleras på din elnätsfaktura.


Om du av någon anledning INTE skulle få din avbrottsersättning utbetalad automatiskt, så måste du själv göra anspråk på avbrottsersättning inom två år från det att strömavbrottet upphörde.


OBS! För att avbrottsersättning ska betalas ut måste avbrottet pågått i minst 12 timmar i följd. Ett strömavbrott anses ha upphört om elen åter fungerar oavbrutet under minst två timmar. Om ett nytt strömavbrott skulle inträffa då elen fungerat i två timmar eller mer, räknas avbrottstiden från och med det nya strömavbrottet.


< dölj extra text

Så mycket pengar får du i avbrottsersättning


Avbrottsersättningen utgörs av en procentsats av din årliga elnätskostnad. Procentsatsen beror på hur länge strömavbrottet pågått.


Visa ersättningsnivåer vid strömavbrott >

Antal timmar i följd % av årlig elnätskostnad Minbelopp*
12 – ≤ 24 tim 12,5 % 1000 kr
24 – ≤ 48 tim 37,5 % 2000 kr
48 – ≤ 72 tim 62,5 % 3000 kr
72 – ≤ 96 tim 87,5 % 4000 kr
96 – ≤ 120 tim 112,5 % 5000 kr
120 – ≤ 144 tim 137,5 % 6000 kr
144 – ≤ 168 tim 162,5 % 7000 kr
168 – ≤ 192 tim 187,5 % 8000 kr
192 – ≤ 216 tim 212,5 % 9000 kr
216 – ≤ 240 tim 237,5 % 10000 kr
240 – ≤ 264 tim 262,5 % 11000 kr
264 – ≤ 288 tim 287,5 % 12000 kr
288 tim 300 % 13000 kr

Exempel: Vid ett strömavbrott som varat minst 12 timmar och högst 24 timmar, hade du automatiskt fått utbetalt 12,5% av din beräknade årliga elnätskostnad i avbrottsersättning, eller minimum 1000 kr.


* Maximalt kan avbrottsersättning uppgå till 300 procent av din årliga elnätskostnad, observera att ersättningen därmed kan bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp. Notera att det kan förekomma fall då avbrottsersättning INTE betalas ut, se nedan.


< dölj extra text

Undantag då avbrottsersättning inte betalas ut


Det finns ett antal tillfällen då avbrottsersättning INTE betalas ut.


Visa undantagstillstånd >

Avbrottsersättning betalas INTE ut om:

A) Om strömavbrottet varat mindre än 12 timmar i streck.

B) Om strömavbrottet beror på att elen brutits på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet.

C) Om strömavbrottet beror på ett hinder utanför elnätsbolagets kontroll, som elnätsbolaget inte skäligen kunde förväntat och vars följder elnätsbolaget inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

D) Om strömavbrottet beror på ett fel i överliggande stamnät som drivs av Svenska Kraftnät.

E) Om strömavbrottet beror på din försummelse.

F) Om strömavbrottet beror på att din ström blivit avstängd på grund av att du inte betalat din elfaktura.


Det finns även ett antal anledningar då avbrottsersättningen kan komma att jämkas (bli lägre än förväntat alternativt inte betalas ut alls):


  • Om arbetet med att åtgärda strömavbrottet, bedömts som allt för farligt för elnätsbolagets personal.
  • Om utbetalningen av avbrottsersättning skulle bli oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsbolaget.

< dölj extra text

Så begär du skadestånd vid strömavbrott


Om du haft strömavbrott kan du ha rätt att begära skadestånd, oberoende av strömavbrottets längd. Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av strömavbrottet.


Visa info om hur man gör skadeståndsanspråk >

För att få skadeståndsersättning måste du begära skadestånd inom två år från det att skadan inträffade. Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadestånd. Notera att det finns undantag då skadestånd inte betalas ut, se nedan.


Vid begäran om skadestånd måste du kunna påvisa vilka skador som uppstått till följd av strömavbrottet. Begäran om skadestånd görs skriftligen genom att kontakta kundtjänst.


Observera att du som kund är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa skada till följd av strömavbrott såsom att:

  • Hålla kyl- och frysskåp stängda.
  • Elda i huset om möjligheten finns.
  • Använda CE-märkta elapparater.
  • Använda motorskydd på elmotorer, pumpar och liknande maskiner.
  • Använda eget reservkraftverk om du är beroende av el för tex djurhållning.
  • Använda UPS samt spara data med viss intervall om du är beroende av el för tex drift av dataanläggning eller dylikt.

< dölj extra text

Undantag då skadestånd inte betalas ut


A. Du har inte rätt till skadestånd om elnätsbolaget kan påvisa att strömavbrottet berott på ett hinder utanför elnätsbolagets kontroll, som elnätsbolagets inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder elnätsbolagets inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

B. Du har inte rätt till skadestånd om du som kund underlåtit att vidta skäliga åtgärder för att begränsa skada till följd av strömavbrott.

C. Om skyldigheten att betala är oskäligt betungande med hänsyn till elnätsbolagets ekonomiska förhållanden kan skadeståndsersättning jämkas efter vad som är skäligt.