Personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering – Värnamo Energi respekterar och värnar om dina personuppgifter och din integritet. Vi behandlar personuppgifter som finns samlade hos oss, med diskretion och i enlighet med regelverket i EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Inom Värnamo Energi koncernen samlar vi endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi använder till exempel dina personuppgifter för att uppfylla vår del av de avtal som du tecknat hos oss, för att ge dig service och support, för att stödja och förbättra relationen med dig som kund, samt för att informera dig om produkt- och tjänsteerbjudanden.

Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Energis hantering av personuppgifter, så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.

Vad är en personuppgift?


Enligt Datainspektionen och dataskyddsförordningen (GDPR) är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter


Vi behandlar bara personuppgifter för bestämda ändamål och behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra den avsedda behandlingen.


Exempel på när Värnamo Energi behandlar personuppgifter >

Exempel på när vi behandlar dina personuppgifter:

Tillhandahållande av tjänster Vi behandlar data för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera tjänster i enlighet med ditt avtal eller i enlighet med en beställning av produkter och/eller tjänster hos oss. Vi behandlar även data för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter samt för att hantera klagomål samt reklamationer. Vi behandlar även data om du anmält dig till studiebesök, om du deltar i våra tävlingar, utlottningar eller kampanjer av olika slag, eller om du ansökt om sponsring för en förenings eller en verksamhets räkning. Vi behandlar även data om du anmält dig till våra nyhetsbrev. Vi behandlar även data om du på något vis skriftligt eller muntligt kontaktat varpå en datahantering blivit nödvändig för att kunna hantera ditt ärende.
Service och support När du kontaktar kundtjänst via telefon, chatt eller något av våra sociala medier och begär hjälp från produktrådgivare är det nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att utföra service och support på de tjänster du köper av oss.
Utveckling av tjänster I syfte att förbättra och utveckla Värnamo Energis verksamhet och produkter genomförs dataanalys i olika form, ex genom statistik och rapporter. Behandlingen är nödvändig för att skapa en bättre kundinsikt, utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. Syftet är att kunna ge kunden bättre information, mer relevanta erbjudanden och bästa kundupplevelse.
Direktmarknadsföring Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Syftet är att du ska få en god kundupplevelse och få produkterbjudanden och information anpassad till just dig. Du kan få information via till exempel brev, telefon, sms och e-post. Du har som kund rätt att frånsäga dig sådan typ av kommunikation, undantagsvis avtalsinformation.
Efterlevnad av lagar Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, bokförings- och redovisningslagar är exempel på sådana skyldigheter.

< dölj extra text

Tillfällen när vi lämnar ut dina personuppgifter


Dina personuppgifter kan i vissa fall vidarebefordras till annan part.


Exempel på när Värnamo Energi vidarebefordrar personuppgifter >

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till:

Myndighet Värnamo Energi kan vidarebefordra din personliga information i den mån detta medges eller krävs enligt gällande lag, om vi beordras av behörig domstol eller myndighet, eller för att säkerställa att vi uppfyller våra lagstadgade skyldigheter. Vi är enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter till statliga och kommunala myndigheter.
Ombud eller underleverantör Dina personuppgifter kan vidarebefordras till ett ombud eller underleverantör som utför tjänster för din räkning åt Värnamo Energi. I dessa fall upprättas ett så kallat biträdesavtal, mellan Värnamo Energi och ombudet/underleverantören. Biträdesavtalet reglerar att den information som vidarebefordrats endast används för det syfte som ombudet/underleverantören ska utföra åt Värnamo Energi. Biträdesavtalet säkerställer även att de personuppgifter som lämnats ut behandlas enligt dataskyddsförordningen även av ombudet/underleverantören.

< dölj extra text

Så länge sparas dina uppgifter


Värnamo Energi sparar personuppgifter så länge det krävs för att kunna fullfölja det som avtalats / beställts / överenskommits, samt för att kunna upprätthålla en kundrelation, samt så länge det krävs för andra ändamål såsom exempelvis statistik eller bokföringsändamål. Gallring sker kontinuerligt. Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt. När personuppgifter inte längre behövs raderas de.

Så kontaktar du Värnamo Energi i frågor om personupgifter


Om du vill begära ett registeruttdragrätta felaktigheter i dina personuppgifter, begränsa vår hantering av dina uppgifter eller helt radera dina personuppgifter, så ska sådan begäran framföras skriftligen till Värnamo Energi.

Skriftlig begäran gällande personuppgiftsärenden skickas till:


Per post Att: Dataskydd
Värnamo Energi
Box 2268
331 02 Värnamo
Per e-post dataskydd@varnamoenergi.se

Frågor om personuppgiftshantering och GDPR kan också ställas till vårat Dataskyddsombud (DSO) Daniel Glaad som nås på mejl: daniel.glaad@insatt.com

 

Du har rätt till ett registerutdrag


Du har rätt att skriftligen få ta del av de personuppgifter som vi har registrerat kopplat till dig.


En gång om året, kan du kostnadsfritt begära ett registerutdrag över dina personuppgifter, genom att skicka en skriftlig begäran. Se adressuppgifter ovan. Efter att vi mottagit din skriftliga begäran kommer ett registerutdrag vara dig tillhanda inom fyra veckor. Registerutdraget sänds per post till din folkbokföringsadress.

Du har rätt till rättelse


Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, men du som kund har också rätt att justera sådant som blivit felaktigt registrerat eller komplettera med relevanta uppgifter som saknats.


Om du upptäcker att vi har registrerat felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att begära att få detta rättat, genom att skicka en skriftlig begäran. Se adressuppgifter ovan. När dina uppgifter har rättas, kommer vi, om vi vidarebefordrat dina uppgifter till annan part, vid behov underrätta dem om rättelsen som ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, informera dig om vilka som delgivits information om rättelsen.

Rätt till begränsning


Du har i vissa fall rätt att begära en tillfällig begränsning av vår hantering av dina personuppgifter.


Om hanteringen av dina personuppgifter begränsas tillfälligt kommer vi, vid behov, underrätta eventuella andra parter som vi lämnat ut dina personuppgifter till, att en tillfälliga begränsning ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.


Se exempel på omständigheter då personuppgifter kan begränsas >

Vår hantering av dina personuppgifter kan begränsas i följande situationer:

A. När du anser att dina personuppgifter inte är korrekta och du begärt rättelse hos oss. Då kan du tillfälligt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.

B. När hanteringen av dina personuppgifter är laglig, men du motsätter dig att dina personuppgifter hanteras av oss och du begärt att vår hantering av dina personuppgifter tillfälligt ska begränsas.

C. När du behöver dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

D. När vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med vår hantering.


< dölj extra text

Rätt till radering


Personuppgifter sparas så länge du är kund hos Värnamo Energi och gallras därefter. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, till exempel bokföringslagen.


Du kan begära att dina uppgifter raderas, genom att skicka en skriftlig begäran. Se adressuppgifter ovan. Om dina uppgifter raderas, kommer vi, vid behov underrätta andra parter som vi lämnat ut dina personuppgifter till, att en  radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vilka informationen har lämnats ut.


Exempel på omständigheter då personuppgifter kan raderas >

 Du har rätt att få personuppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:

A. Om personuppgifterna inte längre behövs.

B. Om hanteringen grundat sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.

C. Om hanteringen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.

D. Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

E. Om personuppgifterna inte har behandlats enligt GDPR.

F. Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.


<dölj extra text

Rätt till dataportabilitet


Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss, för att använda dem på annat håll, till exempel att flytta dina uppgifter till en annan IT-miljö.

Du kan begära att dina uppgifter porteras (flyttas), genom att skicka en skriftlig begäran. Se adressuppgifter ovan. Dina personuppgifter kan komma att porteras i de fall då du har lämnat ditt samtycke till hanteringen eller om hanteringen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att begära att dina uppgifter ska porteras om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Vad är cookies?


När du besöker www.varnamoenergi.se får du lämna ditt samtycke till att cookies används. En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.


Om du godkänner cookies vid besök på vår hemsida kommer vi att skicka och lagra en cookie på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Du bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare.


Läs mer om coockies >

Vad används cookies till?
Cookies används för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål. Webbplatsens funktionalitet är till viss del beroende av cookies, till exempel för att behålla inloggning med mera. Vi använder även cookies för att försöka förbättra din användarupplevelse genom att vi på så vis kan spara ditt beteende på sajten från besök till besök. Om du väljer att visa preferenser för ett visst innehåll kan vi personalisera sajten genom att visa innehåll vi tror du är intresserad av, eller förhindra att du blir exponerad för sådant som du har valt bort.

Vi tar hjälp av både förstaparts– och tredjepartscookies för olika ändamål. En del av de cookies som läggs på din dator raderas då du lämnar vår webbplats (sessionscookies) medan andra ligger kvar i upp till 2 år på din dator för att webbplatsen ska kunna känna igen dig från gång till gång om du återkommer och för att vi ska förbättra din och våra besökares upplevelse på vår hemsida (permanenta cookies). Du kan läsa mer om våra cookies och hur vi hanterar dem nedan.

Vi använder även olika verktyg från sociala medier, både tredjepartslösningar, för att öka interaktion på sajten. Om du redan använder någon av dessa sociala medieplattformar kan deras cookies komma att sättas via vår webbsajt och länka till ditt konto hos den specifika leverantören. Data kan sedan komma att användas av dem för att anpassa funktionalitet eller annonsering på deras webbplats baserat på hur du använder deras service på vår webbplats.

Vi kan även komma att använda tredjepartscookies (som sätts från andra webbplatser, tex Google) för att sammanställa och lagra anonym data och statistik kring sök- eller sajtbeteende som tillsammans med annan besöksdata används i syfte att skapa statistiska sammanställningar och rapporter. Denna data är helt opersonlig och kopplas inte till dina personuppgifter.


Vad händer om jag inte accepterar cookies?
Vi sparar inte dina personuppgifter. Du kan enkelt radera kakor från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet ”Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Om du väljer att inte acceptera cookies, eller tar bort dem från webbhistoriken kan funktioner, service eller sidor på vår hemsida tappa i funktionalitet eller tillgänglighet och ge en försämrad upplevelse.

Du måste inte acceptera cookies från vår hemsida och de flesta webbläsare erbjuder dig att avböja cookies när du kommer in på en hemsida. Om du vill veta mer om hur du gör detta, gå in på din webbläsares hjälpmeny. OBS! Tänk på att om du väljer att inte acceptera cookies, eller tar bort cookies från webbhistoriken kan funktioner, service eller sidor på vår hemsida tappa i funktionalitet eller tillgänglighet och ge en försämrad upplevelse.


Vi samlar anonym statistik med pixlar
Vi använder även trackingpixlar på vår hemsida för att kunna förbättra din och våra besökares upplevelse på hemsidan. Pixlarna används för att rikta erbjudande till dig på andra platser, så kallat återannonsering på Facebook och på andra platser som du surfar och som ingår i plattformen Xxxx. Trackingpixlarna registrerar även köp för att vi ska kunna mäta hur våra annonser presterar och hur relevant du som besökare tycker att det är. Denna konvertering sparas endast i 28 dagar från annonser från Facebook och max 13 månader från annonser som vi köper via Xxxx. Vi kan aldrig koppla ihop dig som besökare och dina personuppgifter med den statistik som pixeln ger. Det är anonym statistik som du lämnar efter dig som vi använder för att förbättra din upplevelse. Du kan läsa mer om tracking pixel nedan. Alla våra partners för annonsering och statistikinsamling har vi ett biträdesavtal med, det vill säga att de hanterar de uppgifter vi delar enligt lag.

Du kan styra de annonser du ser baserat på dina aktiviteter utanför Facebook här:
https://www.facebook.com/help/568137493302217

Du kan styra de annonser du ser baserat på dina aktiviteter på www.varnamoenergi.se här:
https://Xxxx.com/privacy-policy-opt-out/


Vi använder cookies och pixlar på vår webbplats för att:

 • Underlätta användningen av webbplatsen och göra så att sidorna ska laddas snabbt på din dator (förstaparts sessionscookie).
 • Effektivisera och följa upp våra säljkampanjer och marknadsaktiviteter. För detta anlitar vi externa partners (tredjeparts permanent cookie).
 • Med hjälp av analysverktyget Google Analytics (förstaparts sessions- och permanenta cookies) samla in statistik om hur våra besökare rör sig på webbplatsen, till exempel:
  – Om besökaren har varit på webbplatsen tidigare
  – Varifrån besökaren har klickat sig in till vår webbplats
  – Vilka sidor som besöks på webbplatsen
  – Hur lång tid besöket varar
  – Vilken webbläsare som används
 • Analysera köp genom en konverteringspixel där vi kan se hur många som har klickat på en annons som genomför ett köp på www.varnamoenergi.se. Här använder vi oss av tredjeparts cookie som tex Facebook och Xxxxx. Alla våra tredjeparts partners har ett biträdesavtal med oss och hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.
 • Visa annonser för dig om produkter du har klickat på tidigare, sökt efter eller på annat sätt visat intresse för (återinriktning)

Olika typer av cookies


Därför använder vi obligatoriska cookies
(cookies som ser till att webbplatsen fungerar som den ska):

 • för att komma ihåg information du fyller i på olika sidor när du betalar eller beställer, så att du slipper ange alla uppgifter om och om igen
 • för att spara inställningar som språk, plats, antal sökresultat som ska visas med mera.
 • föra att spara inställningar för optimerad videovisning, till exempel buffertstorlek och information om skärmupplösning
 • för att läsa webbläsarinställningar så att vi kan visa vår webbplats på bästa sätt på din skärm
 • för att upptäcka missbruk av våra webbplatser och tjänster, bland annat genom att registrera upprepade misslyckade inloggningsförsök
 • för att läsa in webbplatsen på ett konsekvent sätt så att den hela tiden är tillgänglig
 • för att ge dig möjligheten att spara inloggningsstatus så att du inte måste ange inloggningsuppgifterna vid varje besök
 • för att göra det möjligt att ange en reaktion på vår webbplats
 • för att optimera webbplatsen i realtid beroende på hur du använder webbplatsen, till exempel genom att markera ett fält i ett formulär eller få det att blinka efter en tids inaktivitet

Därför använder vi analytiska cookies
(Cookies som gör att vi kan mäta webbplatsanvändning):

 • för att hålla koll på antalet besökare på våra webbsidor
 • för att hålla koll på hur länge varje besökare är inne på våra webbsidor
 • för att avgöra i vilken ordning en besökare går in på webbplatsens olika sidor
 • för att ta reda på vilka delar av webbplatsen som behöver förbättras
 • för att optimera webbplatsen
 • för att be om feedback från dig om vissa delar av webbplatsen

Därför använder vi sociala medier-cookies
(Cookies för delning av innehåll på vår hemsida via sociala medier):

 • för att inloggade användare på utvalda sociala medier, ska kunna dela och gilla-markera innehåll på vår webbplats direkt. De sociala medieaktörerna kan även samla in dina personliga uppgifter för sina egna syften. Värnamo Energi kan inte påverka hur de sociala medieaktörerna använder dina personliga uppgifter. Mer information om cookie-filer som används av sociala medier och vilken typ av data de samlar in finns i de sociala mediernas egna sekretessmeddelanden och cookie-policyer. Exempel på sociala medier är: Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram.

Därför använder vi riktade annons-cookies
(Cookies för att visa riktade annonser och innehåll):

 • För att kunna anpassa informationen och annonserna efter dina intressen och göra dem relevanta efter vad som tros vara mest troligt att du är intresserad av utifrån dina besök och ditt surfbeteende på Värnamo Energis hemsida och på andra tredjepartswebbplatser. Baserat på dina intressen tar vi fram en segmenterad profil och anpassar sedan innehållet och annonserna på vår webbplats för olika kundgrupper. Tredje part som ställer in cookie-filer via Värnamo Energis hemsida kan också använda den här metoden för att försöka ta reda på vilka intressen du har, och informationen kan också användas för att visa innehåll eller annonser som sannolikt är intressanta för dig på andra webbplatser som inte tillhör Värnamo Energi. I det fallet kan informationen om det aktuella webbplatsbesöket kombineras med information från tidigare besök på andra webbplatser än vår.
 • För att kontrollera om du har klickat på en annons.
 • För att hålla koll på hur många besökare som klickar på en annons.
 • För att information om hur du surfar skickas vidare till andra webbplatser.
 • För att tjänster från tredje part kan användas för att visa annonser som är anpassade efter dina behov, intressen eller önskemål.
 • För att avgöra vilka annonser, annonstekniker och annonsnätverk som är mest effektiva för oss.
 • för att visa annonser för dig om produkter du har klickat på tidigare, sökt efter eller på annat sätt visat intresse för (återinriktning)
 • för att hålla koll på vilka annonser du redan har sett så att du inte får se samma hela tiden.
 • för att intressantare annonser visas utifrån hur du använder dig av sociala medier.
 • för att göra det möjligt för dig att skicka in frågor för våra produkter och utifrån det visa annonser som sannolikt är intressanta för dig.
 • för att fastställa vilka annonser du har klickat på innan du gör ett köp på vår webbplats.
 • för att hålla koll på hur många beställningar annonsen ger upphov till, samt hur stort värde de uppgår till. Denna data sparar vi från Facebook och Xxxxx eller den annonsör som vår mediebyrå använder.
 • för att koppla flera enheter (till exempel telefon, surfplatta, dator) till en dator så att det går att spåra om en annons på en enhet har lett till en åtgärd (till exempel ett köp) på en annan enhet (kallas ”spårning mellan enheter”).

Så ändrar du dina inställningar av cookies

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies.

Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken så kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari och Opera.


Därför använder vi tracking pixels

Vi använder oss av så kallade ”tracking pixels”, ”web beacons”, ”JavaScript” och liknande teknik som gör det möjligt att bland annat spåra din aktivitet när du använder webbplats eller tar emot e-postmeddelanden, (gemensamt benämnt ”Tracking pixels”). Tracking pixels kan användas i samband med vår webbplats, vår annonsering på internet och i sociala kanaler, eller våra e-postmeddelanden, antingen av oss eller våra leverantörer, affärspartners eller annan tredje part. Genom att använda vår webbplats samtycker du till användningen av Tracking pixels enligt vad som sägs här.

Tracking pixels används för att samla in, typiskt sett, anonym data för att identifiera viss information, till exempel för att sammanställa rapporter över spårningsinformation avseende demografi, rörelser och inköp av de som använder vår webbplats. Men även annan information för att förbättra användarupplevelsen och våra tjänster. Vi kan komma att lämna ut dessa rapporter till exempelvis till annonsörer. Spårningsinformationen i dessa rapporter kan inte kopplas till enskilda användares identitet eller andra personuppgifter. Vi kan komma att koppla spårningsinformation med personuppgifter som frivilligt lämnats av användarna av vår webbplats för att analysera informationen. När en sådan koppling är gjord behandlas all den länkade informationen som personuppgifter och används och lämnas ut endast i enlighet med denna policy.

Vi kan använda tracking pixels i våra HTML-baserade e-postmeddelanden för att se vilka e-postmeddelanden mottagarna har öppnat.

Tracking pixels kan också användas för att identifiera varför du besöker vår webbplats, till exempel om en bidragande faktor har varit någon av våra annonser eller e-postmeddelanden.

Vidare kan vissa tracking pixels användas av andra företag för att spåra besök på sina webbplatser för att identifiera om deras internettrafik kom från vår webbplats eller för att bekräfta att du är behörig mottagare av deras tjänster eller förmåner.


Följande spårningspixlar använder vi oss av:
För att följa våra besökare och förbättra vår webbplats använder vi spårningspixlar. De används i analys- och uppföljningssyfte och för att ha möjlighet att följa konverteringar/köp. Vi använder även pixlar för att rikta erbjudande i form av återannonsering vid besök av vår webbplats.

Google AdWords/Google Analytics: Remarketingpixel, samlar in grupper av användare som besökt vissa delar av vår webbplats. Ett exempel är personer som besökt webbplatsen de senaste 30 dagarna och som redan har interagerat med varumärket. Tack vare den kunskapen kan vi få fler att göra ett medvetet val av elbolag. Likadant kan vi använda negativa sökord för att se till att webbplatsen får ny och stegvis ökande trafik. Vi kan ange längd i dagar: 0–540 dagar (30 dagar rekommenderas). För att ändra inställningar: Använd webbläsarens inkognitoläge/Ta bort webbläsarhistorik och cookies.

Facebook: Cookien innehåller den första Facebook-sida som besöktes med webbläsaren. Cookien innehåller den senaste Facebook-sida som besöktes med webbläsaren. Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare). Tas bort när sessionen avslutas. Vi använder även en konverteringspixel från Facebook för att hålla statistik över trafik från Facebook som genererar ett köp, denna data sparas endast i 28 dagar. Du kan styra de annonser du ser baserat på dina aktiviteter utanför Facebook här:
https://www.facebook.com/help/568137493302217

Google Analytics: Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och förbättra webbplatsen. Dessa cookies samlar in information på ett anonymt sätt, inklusive hur många som besöker webbplatsen, var besökarna kommer ifrån och vilka sidor de tittar på. Sparas i 26 månader. Du kan avanmäla dig från spårning med Google Analytics här: http://tools.Google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Annonscookies: Vi använder oss av Xxxxx när vi köper placeringar så som banners där vi får statistik över hur många som klickar på annonsen, vilka sidor den besöker, hur länge dem stannar. När du besöker vår webbplats kan du även sedan mötas av erbjudanden från oss. Xxxx är GDPR-compliant och där det är upprättat biträdesavtal mellan våra parter. Datan sparas i max 13 månader. Du kan styra de annonser du ser baserat på dina aktiviteter på www.varnamoenergi.se här:  https://Xxxxx.com/privacy-policy-opt-out/

< dölj extra text

Tredjepartssidor


Observera att andra webbplatser, inklusive sådana som finns tillgängliga via vår webbplats, t ex via en hyperlänk, kan samla in personuppgifter om dig. Värnamo Energis bestämmelser angående hantering av personuppgifter omfattar inte informationsinsamling från webbplatser som tillhör tredje part och som länkats till från någon av Värnamo Energis webbplatser.

Ändringar av Värnamo Energis personuppgiftshantering


Sker det förändringar i Värnamo Energis bestämmelser för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Bestämmelserna kan t ex komma att ändras om lagstiftningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.