Miljövärden

Vi strävar efter att minimera den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till genom ett aktivt miljöarbete, med hållbara mål och noggrann uppföljning.

Miljövärden – På denna sida redovisar vi hur Värnamo Energis fjärrvärmeverksamhet och elhandelsverksamhet påverkar miljön enligt gällande lagstiftning samt enligt fastställda, branschgemensamma riktlinjer.

Vi strävar efter att minimera den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till genom ett aktivt miljöarbete, med hållbara mål och noggrann uppföljning. Se våra miljömål under separat sida. Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Energis Miljövärden så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.

Miljövärden Fjärrvärme


Värnamo Energis fjärrvärmeverksamhet har låg miljöpåverkan. Den totala volymen fjärrvärme som distribueras i Värnamo Energis sex fjärrvärmenät, produceras till 98 % av förnybara biobränslen. Nedan finns detaljerade miljövärden för respektive fjärrvärmenät. Detaljerad information om Värnamo Energis bränslemix finns på en separat sida.


Visa mer info Värnamo Energis miljövärden avseende fjärrvärme >

Fjärrvärmenverksamhetens miljöpåverkan redovisas i enlighet med Energiföretagen Sveriges rekommendationer i tre perspektiv: resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen.


Resursanvändning är mått på hur effektiv framställning av energi är och mäts i primärenergifaktor. Primärenergi är energi som finns i naturresurser och som inte har omvandlats av människan. I primärenergifaktor inkluderas energin innan den har omvandlats, men även energi som har gått åt till att framställa energi i den form vi använder den. Primärenergifaktorn visar hur effektivt ett system är. Ju lägre siffra desto bättre.

Klimatpåverkan redovisar koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen, men också produktion och transporter av den energi som används i fjärrvärmeproduktionen.

Fossila bränslen redovisar användningen av kol, fossil olja och naturgas. Även andelen fossilt bränsle som används i elen i produktionen ingår.


Värnamo Energis miljövärden – Fjärrvärme

Redovisning över Värnamo Energis miljövärden för fjärrvärme i respektive fjärrvärmenät.

 • Miljövärden Fjärrvärme Värnamo 2018
 • Miljövärden Fjärrvärme Rydaholm 2018
 • Miljövärden Fjärrvärme Bor 2018
 • Miljövärden Fjärrvärme Lanna 2018
 • Miljövärden Fjärrvärme Bredaryd 2018
 • Miljövärden Fjärrvärme Forsheda 2018

Se mer om redovisning av miljövärden på Energiföretagen Sveriges hemsida.


< dölj extra text

Miljövärden Elhandel


Värnamo Energis elhandelsverksamhet har låg miljöpåverkan. Den totala volymen elen vi säljer kommer till 100 % från förnybara energikällor. Nedan finns detaljerad information om Värnamo Energis miljövärden. Detaljerad av information om Värnamo Energis elmix (kraftkällor) finns på en separat sida.


Visa mer info Värnamo Energis miljövärden avseende elhandel >

Elhandelsverksamhetens miljöpåverkan redovisas i enlighet med Energimarknadsinspektionens krav i form av antal gram CO2-utsläpp och antal gram kärnbränsleavfall per såld kWh el, samt angivelse av den procentuella fördelningen av kraftkällor som nyttjats för att producera den sålda elen.


Gram CO2-utsläpp per kWh redovisar hur mycket koldioxid som släpps ut för varje producerad kilowattimme. Eftersom Värnamo Energi enbart säljer ursprungsgaranterad el från förnybara källor, ger elen som säljs till Värnamo Energis elavtalskunder inte upphov till några utsläpp av koldioxid alls.

Gram kärnbränsleavfall per kWh redovisar hur mycket kärnbränslavfall det genereras för varje producerad kilowattimme. Eftersom Värnamo Energi inte säljer någon kärnkraftsproducerad el, ger elen som säljs till Värnamo Energis elavtalskunder inte upphov till något kärnbränsleavfall alls.

Procentuell fördelning av kraftkällor redovisar på vilket sätt elen har producerats. Enligt lag ska du alltid kunna se på baksidan av din elfaktura hur ditt elbolags energimix ser ut procentuellt (dvs hur elen producerats).


Redovisning Värnamo Energis miljövärden – Elhandel


 • Elen Värnamo Energi säljer till kunder som har elavtal eller anvisnings-el hos oss  ger upphov till:
  0 (noll) gram CO2-utsläpp och
  0 (noll) gram kärnbränsleavfall per kWh.
 • Elen Värnamo Energi säljer till kunder som har elavtal eller anvisnings-el hos oss är:
  94 % ursprungsgaranterad vattenkraftsel och
  6 % ursprungsgaranterad vindkraftsel,
  se mer om våra kraftällor under sidan vår elmix.
 • 100 % Ursprungsmärkt el (UG).  Läs mer om ursprungsgarantier på Energimyndighetens hemsida. När du köper ursprungsgaranterad förnybar el gör du en insats för miljön och bidrar till en hållbar framtid.


För varje kilowattimme förnybar el som Värnamo Energi säljer till dig och andra elkunder som tecknat elavtal, finns ursprungsgarantier som redovisar var, när och hur varenda såld kilowattimme har producerats. Du kan vara trygg med att elen du köper av oss är förnybar och hållbart producerad!


Jämför miljövärden för Nordisk Residulamix


Notera! Om du har tecknar elavtal med ett elbolag som inte uttryckligen tillhandahåller el från enbart förnybara källor och om du som kund inte gjort något aktivt val av kraftkälla – så kan du få så kallad Residualmix – som är mindre bra för miljön.


Kontrollera alltid att elen du köper kommer från förnybara kraftkällor. På baksidan av din elfaktura kan du alltid se hur just ditt elbolags elmix ser ut (dvs se hur elen de säljer har producerats).


Residualmixens sammansättning enligt EIs senaste redovisning (2020) var enligt nedan:


 • 37,32 % Kärnkraft (Kärnkraftsproducerad el)
 • 54,69 % Fossilt (Olja-, Gasol- & Kolkraftsproducerad el)
 • 7,99 % Förnybart (Vind- & Vattenkraftsproducerad el)
 • Residulamixens miljöpåverkan: 365,27 gram CO2/kWh

KÄLLA: Energimarknadsinspektionen
(OBS! OBS! Du får inte residualmix hos Värnamo Energi. Hos Värnamo Energi får du 100 % förnybar el)


< dölj extra text

Miljöintyg & Ursprungsgarantier el (UG)


För varje kilowattimme förnybar el som Värnamo Energi säljer finns ursprungsgarantier (UG) som redovisar var, när och hur varenda såld kilowattimme har producerats. För elhandelskunder som önskar ett miljöintyg kan detta erhållas elektroniskt genom att Kontakta kundtjänst.


Visa mer info om ursprungsgarantier och miljöintyg >

Det är Energimyndigheten som hanterar tillstånd och utövar tillsyn av ursprungsgarantier.


Ursprungsgarantier (UG) är ett elektroniskt certifikat som ger elkunder möjlighet att påverka och med konsumentmakt bidra till en mer klimat- och miljövänlig elproduktion i Sverige. 


< dölj extra text

Miljöintyg lokalproducerad värme


För fjärrvärmekunder som önskar ett miljöintyg kan detta erhållas elektroniskt genom att Kontakta kundtjänst.