Affärsidé & Kärnvärden

Vi som bolag anstränger oss för att alltid kunna erbjuda dig bra service, rätt priser och tjänster med hög kvalitet. Tillsammans med dig som kund, med våra anställda och med samarbetspartners – kan vi göra det möjligt! Ju fler vi blir, ju mer kan vi återinvestera i projekt och aktiviteter som är bra för hemregionen.


El, fjärrvärme, bredband – från en och samma leverantör – nära, tryggt, hållbart! Vi gör det möjligt – vad är viktigt för dig?


Vi har alla olika mål, visioner och drömmar, men gemensamt har vi förhoppningsvis ett genuint intresse av att vår hemregion ska vara en bra plats, som växer och ger oss alla möjligheter till en bra och hållbar framtid.

Värnamo Energis Affärsidé


Vår affärsidé:
Värnamo Energis huvuduppgift är att erbjuda våra kunder energi och IT- kommunikation genom en väl utbyggd infrastruktur. Det innebär att vi tar vårt ansvar för samhällets utveckling och ger våra kunder konkurrenskraft, komfort och trygghet. Vårt agerande ska präglas av en hög servicegrad och närhet, omtanke om miljön samt en god kompetens. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Värnamo kommun samt närliggande regioner.


Som vår affärsidé anger, så är Värnamo Energis viktigaste uppgift, att se till att samhället har trygg och stabil tillgång på el, värme och bredband. Dessa tjänster är idag en given förutsättning för att vardagen skall fungera och vi blir direkt sårbara utan dem.


Se mer hur Värnamo Energi bidrar till ett tryggt och stabilt samhälle >

Tack vare våra väl utbyggda infrastrukturnät kan värdefull el / värme / bredband distribueras. Vårt lokala elnät säkerställer att industriernas maskiner, tåg, hissar och samhället i stort fungerar som det ska. Vårt fibernät säkerställer att datorer och mobilmaster är uppkopplade och att människor kan kommunicera med varandra. Miltals av värmenät i underjorden ser till att det är varmt och tryggt både hemma hos dig och på de vårdhem, skolor och andra fjärrvärmeanslutna fastigheter som finns för din service runt om i vår hemkommun.


Se mer om Värnamo Energis verksamhet och tjänster under sidorna om Värnamo Energi koncernens affärsområden.


< dölj extra text

Värnamo kommuns vision


Värnamo kommuns vision:
Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen. 40.000 invånare 2035.


Värnamo Energi koncernens vision harmoniserar med ägaren Värnamo kommuns vision.

För att förverkliga vår gemensamma vision, vill Värnamo energi förutom att utföra vår huvuduppgift (att förse kommunen med el, värme och bredband via väl utbyggda infrastrukturnät) – även aktivt bidra till kommunens tillväxt och verka för en levande hembygd på fler sätt.


Så bidrar Värnamo Energi till en mänsklig tillväxtkommun >

Värnamo Energi återinvesterar delar av bolagets vinst i projekt och aktiviteter som är bra för hemregionen och som är bra för dig som enskild kund. Till exempel stöttar vi aktiviteter som främjar kultur, social samvaro, ungdomsidrott och andra positiva aktiviteter som direkt eller indirekt leder till ökad konkurrenskraft, ökad tillväxt och ökad sysselsättning i hemkommunen. Se mer under sidan om våra Sponsorsamarbeten.


< dölj extra text

Värnamo Energis Kärnvärden & värdeord


Våra kärnvärden sammanfattas i tre värdeord:
nära, tryggt, hållbart


De valda värdeorden, nära, tryggt och hållbart är flerbottnade och ska skapa flera associationer till bolaget och dess produkter och tjänster. Värdeorden sammanfattar grundtanken för hela bolaget och återspeglar hur bolaget arbetar. Men ska också reflektera hur bolaget önskar att kunder, leverantörer, anställda med flera, ska uppfatta bolagets personlighet och service samt hur bolagets omvärld ska uppfatta bolagets produkter och tjänster.


Vårt fundament:
Affärsmässighet


Ett annat ord som präglar hela bolaget är affärsmässighet. All verksamhet inom Värnamo Energis koncernen vilar på ett fundament av affärsmässighet. Att ha affärsmässighet som utgångspunkt i beslut och inriktningar är en viktig grundpelare för bolaget och för dess fortsatta utveckling och för fortsatt stabil lönsamhet.


Associationer till värdeordet Nära


 • Bolaget och dess verksamhet är rent geografiskt lokaliserat i den direkta närhet där bolagets huvudsakliga kunder befinns.
 • Kundmötet ska uppfattas nära och personligt.
 • Andra exempel på närhet i produktutbudet är bolagets värmeverksamhet, där huvuddelen av biobränslet ska komma från närområdet.
 • Bolaget ska även kännas nära med omsorg om regionen i sitt övriga agerande. Till exempel ska bolaget stödja lokala investeringsprojekt som bidrar till att skapa tillväxt och arbetstillfällen i regionen.
 • Genom att satsa på lokala projekt och en stark lokal infrastruktur bidrar bolaget till att företag i bolagets direkta närhet får ytterligare konkurrenskraft och möjlighet att växa.
 • Bolaget har även ett omfattande sponsorarbete där bolaget på ett nära sätt bidrar till ett aktivt lokalt föreningsliv.

Associationer till värdeordet Tryggt


 • De tjänster som bolaget förmedlar ska medföra hög driftsäkerhet för kunden oavsett om det gäller el, värme eller kommunikation.
 • Bolaget är kommunalägt vilket borgar för långsiktighet, stabilitet och trygghet.

Associationer till värdeordet Hållbart


 • Bolagets bedriver ett aktivt miljöarbete som genomsyras av en strävan efter att minimera den negativa miljöpåverkan som bolagets verksamhet ger upphov till.
 • Bolaget skall i möjligaste mån erbjuda produkter som är ett bra val ur miljöhänsyn, det handlar om allt från det minsta lilla, att välja ekologiskt kaffe vid kundträffar, till det stora, dvs att ha miljöpåverkan i åtanke när vi handlar in råvaror och förnödenheter till våra el- och värme-produktionsanläggningar.
 • Exempel på bolagets hållbarhetsarbete är att bolaget enbart ska sälja el från förnybara ”gröna” kraftkällor. Alla elhandelskunder skall få 100% förnybar el, från vind-, bio-, eller vattenkraft – enkelt och smidigt. Utan att kunden ska behöver göra något extra tillval och utan att några extra avgifter ska tillkomma för kunden.
 • Bolaget driver på utbyggnaden av vindkraftverk och är medägare i ett flertal vindkraftverk vilket både leder till en bättre miljö men även till tillväxt och ökad sysselsättning i regionen.
 • Bolaget driver på utbyggnaden av fler fjärrvärmenät i hela kommunen och har investerat i ett nytt biokraftvärmeverk som producerar grön, förnybar och lokalt producerad el, vilket både leder till en bättre miljö men även till tillväxt och ökad sysselsättning i regionen.
 • Bolaget bygger ut fibernäten i hela kommunen, vilket både leder till en bättre kommunikationsmöjligheter men även till tillväxt och ökad sysselsättning i regionen.
 • Bolaget bygger ut och förstärker elnätet för att möta de nya utmaningar som vårt elnät står inför – till exempel att ta emot el från solceller och att hantera ett växande antal elbilar som ska laddas. Bolaget ska och vill vara en del av omställning till ett hållbart, förnybart energisystem. Detta ställer krav på ny utrustning för att säkerställa ett fortsatt stabilt elnät. Arbetet med elnätet leder till en bättre miljö men även till tillväxt och ökad sysselsättning i regionen.

Associationer kring Affärsmässighet


All verksamhet inom Värnamo Energis koncernen vilar på ett fundament av affärsmässighet. Att vara affärsmässig handlar om att ta ansvar för att leverera värde där alla vinner. Vinn/vinn utgör affärsmässighetens grund och ledstjärna. Ur kundperspektivet innebär detta att du som kund inom rimlig tid ska erhålla ett värde som minst motsvarar din investering i pengar och ansträngning. Medan det ur bolagets perspektiv innebär att en affär inom rimlig tid ska ge tillbaka intäkter som minst motsvarar den ackumulerade kostnaden. Målet är att genomföra sunda affärer där alla parter får sina målsättningar uppfyllda.


Så verkar Värnamo Energi för att erbjuda privärda tjänster och produkter >

Värnamo Energi strävar efter att ha en konkurrenskraftig prissättning som attraherar våra kunder och samtidigt motsvarar de kostnader vi har för att på ett hållbart sätt tillhandahålla ett högkvalitativt tjänste- och produktutbud. Vår prissättning ska även motsvara de investeringar vi gör i nyutbyggnad av infrastrukturnäten för el, bredband och värme samt täcka de kostnader vi har för att bibehålla en hög driftsäkerhet i befintliga nät.

Värnamo Energi ägs av Värnamo kommun och vår vinst går tillbaka till dig, som bor i kommunen. Dels i form av återinvesteringar inom Värnamo Energis egna affärsområden, men även som utdelning till kommunens verksamhet och i form av ett starkt lokalt engagemang.

Som kund hos oss är du indirekt med och gör det möjligt att vår hemregion får ökad konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. Se mer detaljerad information om vår prissättning under respektive affärsområde.


<dölj extra text

Historik – ett stabilt bolag med anor


Värnamo Energi koncernen – som idag har ett brett utbud av högteknologiska tjänster och ett stort innehav av väl utbyggda infrastrukturnät för el, värme och bredband – har en gedigen bakgrund och en historia som började redan när seklet var ungt. Läs mer om koncernens övergripande historia samt se även bolagets utveckling ner på verksamhetsnivå på samlingssidan om Värnamo Energi koncernens historik.

Frågor om Värnamo Energis Affärsidé och kärnvärden?


Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Energis Affärsidé och kärnvärden så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.