Ägarstruktur & bolagsinfo


Bolagsinfo Värnamo Energi koncernen

Bolagsinfo – Värnamo Energi koncernen består av moderbolaget Värnamo Energi AB samt de två dotterbolagen Värnamo Elnät AB och Värnamo Energi Produktion AB. Se detaljerad information om respektive bolag, som affärsområden, nyckeltal, årsredovisning, mm, under respektive aktiebolags egen infosida. Se länkar ovan.


Ägarstruktur Värnamo Energi koncernen

Ägarstruktur Värnamo Energi koncernen. Värnamo Energi koncernen ägs sedan år 2010 till 100 % av Värnamo Stadshus AB, som i sin tur ägs av Värnamo Kommun. Värnamo kommuns ägardirektiv, mål och syfte gällande ägandet av Värnamo Energi koncernen återfinns i sin helhet på Värnamo Kommuns hemsida.


Övervakningsplan

Övervakningsplan. I Värnamo Energikoncernen ingår Värnamo Elnät AB som har monopol på eldistribution inom Värnamo elnätsområde. I enlighet med Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd EIFS 2013:5 och 3 kap 17§ ellagen
(1997:857), upprättar Värnamo Elnät AB varje år en övervakningsplan. Övervakningsplanen följs upp med en årlig tillsynsrapport. Övervakningsplanen och tillsynsrapporten säkerställer att Värnamo Elnät AB inte otillbörligt gynnar en specifik aktör (elhandlare eller elproducent) på elmarknaden.


Frågor om Värnamo Energi koncernen?

Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Energi koncernen, så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.