Bolagsinformation om Värnamo Elnät AB

Aktiebolaget Värnamo Elnät AB ingår i Värnamo Energi koncernen. Värnamo Elnät AB distribuerar el och sköter drift och underhåll av det lokala elnätet inom Värnamo elnätsområde. Kontakta kundtjänst om du har du frågor om Värnamo Elnät ABs verksamhet så lotsar kundtjänst dig till rätt kontaktperson.

Ägarstruktur


Värnamo Elnät AB ingår i Värnamo Energi koncernen. Värnamo Elnät AB är dotterbolag till koncernens moderbolag Värnamo Energi AB som i sin tur ägs av Värnamo Stadshus AB, som i sin tur ägs av Värnamo Kommun. Värnamo kommuns ägardirektiv, mål och syfte gällande ägandet av Värnamo Energi koncernen återfinns i sin helhet på Värnamo kommuns hemsida.

Nyckeltal och Årsredovisning


Se fullständig årsredovisning för Värnamo Elnät AB samt även för koncernen som helhet på separat sida Årsredovisningar.


 

Affärsområden


Värnamo Elnät AB hanterar Värnamo Energi koncernens verksamhet inom affärsområdet Elnät. Läs mer under koncernens samlingssida Affärsområden eller under sidorna som specifikt beskriver verksamhetsområdet Elnät.

Personal & Samarbetspartners


Inom Värnamo Energi koncernen förekommer ett stort nätverk av anställda, externa konsulter och samarbetspartners som tillsammans verkar för att verkställa koncernens mål och vision. Se mer information under sidan Jobba med oss. Koncernens ledningsgrupp består av vd och 5 avdelningschefer, se mer på sidan om Ledningsgrupp. Koncernens styrelse utgörs av 9 ordinarie ledamöter och 8 suppleanter, se mer under sidan Styrelse. Värnamo Elnät AB har två anställda. För att säkerställa att annan personal inom Värnamo Energikoncernen inte gynnar en särskild aktör på elmarknaden finns en övervakningsplan som årligen följs upp med en rapport som avläggs till Energimarknadsinspektionen, se separat sida om Övervakningsplan.

Miljö & Hållbarhet


Värnamo Elnät ABs verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer för elhandel, värme, gas och IT-verksamhet. Värnamo Elnät ABs verksamhets styrs även av Värnamo Energis koncernövergripande miljö & hållbarhetsarbete.

Affärsidé & Kärnvärden


Värnamo Elnäts ABs affärsidé och kärnvärden harmoniserar med Värnamo Energis koncernövergripande affärsidé & kärnvärden.

Historik


Värnamo Elnät AB registrerades som bolag 1995. Men grunden till dagens Värnamo Elnät AB har en gedigen och lång historia. Se mer under sidan Historik där du får såväl koncernövergripande historik, men även historik för respektive verksamhetsområde.