Bolagsinformation om Värnamo Energi AB

Aktiebolaget Värnamo Energi AB ingår i Värnamo Energi koncernen.

Värnamo Energi AB producerar och säljer förnybar el samt producerar, säljer och distribuerar värme i sex separata värmenät i Värnamo Kommun. Värnamo Energi AB bedriver även försäljning och distribution av gas i egna gasnät i Värnamo tätort, erbjuder serviceavtal och tjänster inom el och värme samt  säljer och distribuerar bredband och TV-tjänster via egna fibernät i Värnamo kommun.

Kontakta kundtjänst om du har du frågor om Värnamo Energi ABs verksamhet så lotsar kundtjänst dig till rätt kontaktperson.

Ägarstruktur


Värnamo Energi AB ingår i Värnamo Energi koncernen. Värnamo Energi AB är moderbolaget som i sin tur äger dotterbolagen Värnamo Elnät AB samt Värnamo Energi Produktion AB. Värnamo Energi koncernen ägs sedan år 2010 till 100 % av Värnamo Stadshus AB, som i sin tur ägs av Värnamo Kommun. Värnamo kommuns ägardirektiv, mål och syfte gällande ägandet av Värnamo Energi koncernen återfinns i sin helhet på Värnamo Kommuns hemsida.

Nyckeltal och Årsredovisning


Se fullständig årsredovisning för Värnamo Energi AB samt även för koncernen som helhet på separat sida Årsredovisningar.


Affärsområden


Värnamo Energi AB hanterar Värnamo Energi koncernens verksamhet inom affärsområdena Elhandel, Värme, Ko & Nät, Tjänster & Entreprenad. Läs mer under koncernens samlingssida Affärsområden.

Personal & Samarbetspartners


Inom Värnamo Energi koncernen förekommer ett stort nätverk av anställda, externa konsulter och samarbetspartners som tillsammans verkar för att verkställa koncernens mål och vision. Se mer information under sidan Jobba med oss. Koncernens ledningsgrupp består av vd och 5 avdelningschefer, se mer på sidan om Ledningsgrupp. Koncernens styrelse utgörs av 9 ordinarie ledamöter och 8 suppleanter, se mer under sidan Styrelse. Värnamo Energi AB har 50 anställda.

Miljö & Hållbarhet


Värnamo Energi ABs verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer för elhandel, värme, gas och IT-verksamhet. Värnamo Energi ABs verksamhets styrs även av Värnamo Energis koncernövergripande miljö & hållbarhetsarbete.

Affärsidé & Kärnvärden


Värnamo Energis ABs affärsidé och kärnvärden harmoniserar med Värnamo Energis koncernövergripande affärsidé & kärnvärden.

Historik


Värnamo Energi AB registrerades som bolag 1948. Men grunden till dagens Värnamo Energi AB har en gedigen och lång historia. Se mer under sidan Historik där du får såväl koncernövergripande historik, men även historik för respektive verksamhetsområde.