Bolagsinformation om Värnamo Energi Produktion AB

Aktiebolaget Värnamo Energi Produktion AB ingår i Värnamo Energi koncernen.

Värnamo Energi Produktion AB hanterar koncernens ägande i lokal Vindkraft. Kontakta kundtjänst om du har du frågor om Värnamo Energi Produktion ABs verksamhet så lotsar kundtjänst dig till rätt kontaktperson.

Ägarstruktur


Värnamo Energiproduktion AB ingår i Värnamo Energi koncernen. Värnamo Energi Produktion AB är dotterbolag till koncernens moderbolag Värnamo Energi AB som i sin tur ägs av Värnamo Stadshus AB, som i sin tur ägs av Värnamo Kommun. Värnamo kommuns ägardirektiv, mål och syfte gällande ägandet av Värnamo Energi koncernen återfinns i sin helhet på Värnamo Kommuns hemsida.

Nyckeltal och Årsredovisning

Se fullständig årsredovisning för Värnamo Energi Produktion AB samt även för koncernen som helhet på separat sida Årsredovisningar.


 

Affärsområden


Värnamo Energi Produktion AB hanterar Värnamo Energi koncernens ägande i lokal Vindkraft och för förnybar vind-elproduktion. Läs mer under sidan som specifikt beskriver bolagets verksamhet inom vindkraft samt även under sidan som beskriver övrig förnybar elproduktion inom koncernen.

Personal & Samarbetspartners


Inom Värnamo Energi koncernen förekommer ett stort nätverk av anställda, externa konsulter och samarbetspartners som tillsammans verkar för att verkställa koncernens mål och vision. Se mer information under sidan Jobba med oss. Koncernens ledningsgrupp består av vd och 5 avdelningschefer, se mer på sidan om Ledningsgrupp. Koncernens styrelse utgörs av 9 ordinarie ledamöter och 8 suppleanter, se mer under sidan Styrelse. Värnamo Energi Produktion AB har inga anställda.

Miljö & Hållbarhet


Värnamo Energi Produktion ABs verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer för elhandel, värme, gas och IT-verksamhet. Värnamo Energi Produktion ABs verksamhets styrs även av Värnamo Energis koncernövergripande miljö & hållbarhetsarbete.

Affärsidé & Kärnvärden


Värnamo Energi Produktion ABs affärsidé och kärnvärden harmoniserar med Värnamo Energis koncernövergripande affärsidé & kärnvärden.

Historik


Värnamo Energi produktion AB registrerades som bolag 2009. Men grunden till dagens Värnamo Energi Produktion AB har en gedigen och lång historia.