Regelverk Sponsorsamarbeten & lokalt engagemang


Vem kan bli sponsrad av Värnamo Energi?

Alla lokala registrerade föreningar / verksamheter som verkar inom Värnamo Kommun och som följer Värnamo Energis sponsringsriktlinjer och värdegrunder har möjlighet att ansöka om sponsringssamarbete med Värnamo Energi. Se Värnamo Energis Sponsorpolicy.

Alla i tid inkomna ansökningar utvärderas och det är i första hand riktlinjerna i vår sponsringspolicy som ligger till grund för hur vi bedömer föreningens / verksamhetens erbjudande. För att ett sponsringssamarbete ska kunna beviljas krävs i korthet att föreningen / verksamheten;

  • Verkar inom idrott, kultur eller miljö
  • Erbjuder aktiviteter för barn- och ungdomar.
  • Erbjuder samma förutsättningar oavsett kön.
  • Aktivt bidrar till att öka kännedomen om Värnamo Energis varumärke och tjänster.
  • Erbjuder en motprestation samt har en definierad plan på hur man arbetar / kommer att arbeta för att fullfölja åtagandena i sponsorsamarbetet.

Värnamo Energi beviljar EJ sponsorsamarbeten med; enskilda individer, verksamheter som strider mot företagets värderingar (om till exempel etik, moral och miljöhänsyn), verksamheter som kan anses kontroversiella, riskbetonade eller som har ett politiskt eller religiöst budskap, verksamheter med ett huvudsakligen vinstdrivande intresse. Andra orsaker till avslag på sponsorsamarbete kan vara att antalet ansökningar överstigit den avsatta budgeten, om tid eller andra resurser saknas för att ta tillvara samarbetets möjligheter, eller på grund av att ansökan ej inkommit i tid.