Sponsorsamarbeten & lokalt engagemang


Därför vill Värnamo Energi sponsra lokala aktiviteter

Sponsorsamarbeten – Värnamo Energis sponsring bygger på ömsesidig nytta. Vi sponsrar föreningar inom idrott, kultur och miljö då detta är verksamheter som vi gärna vill vara en aktiv del av. Vi stöttar främst aktiviteter som erbjuder barn- och ungdomsverksamhet och ska gynna föreningar inom Värnamo kommun.

Värnamo Energi är ett lokalt bolag som vill stötta där vi verkar. Vi vill bidra till kommunens tillväxt och till en levande hembygd på många sätt. Därför stöttar vi ideella föreningar som erbjuder barn och vuxna meningsfulla aktiviteter. Vi kan även stötta enskilda icke-vinstdrivande publika tävlingar, möten och event. Värnamo Energi vill på detta sätt vara med och möjliggöra att det händer roliga saker.

Genom sponsringssamarbeten med lokala föreningar / verksamheter, vill vi stärka och profilera vårt varumärke och skapa en positiv bild av Värnamo Energi, samtidigt bidrar vi till ett aktivt föreningsliv och främjar samhällsutvecklingen i vår region. Tillsammans kan vi göra skillnad – vad är viktigt för dig?


Vem kan bli sponsrad av Värnamo Energi?

Alla lokala registrerade föreningar / verksamheter som verkar inom Värnamo Kommun och som följer Värnamo Energis sponsringsriktlinjer och värdegrunder har möjlighet att ansöka om sponsringssamarbete med Värnamo Energi. Se Värnamo Energis Sponsorpolicy.

Alla i tid inkomna ansökningar utvärderas och det är i första hand riktlinjerna i vår sponsringspolicy som ligger till grund för hur vi bedömer föreningens / verksamhetens erbjudande. För att ett sponsringssamarbete ska kunna beviljas krävs i korthet att föreningen / verksamheten;

  • Verkar inom idrott, kultur eller miljö
  • Erbjuder aktiviteter för barn- och ungdomar.
  • Erbjuder samma förutsättningar oavsett kön.
  • Aktivt bidrar till att öka kännedomen om Värnamo Energis varumärke och tjänster.
  • Erbjuder en motprestation samt har en definierad plan på hur man arbetar / kommer att arbeta för att fullfölja åtagandena i sponsorsamarbetet.

Värnamo Energi beviljar EJ sponsorsamarbeten med; enskilda individer, verksamheter som strider mot företagets värderingar (om till exempel etik, moral och miljöhänsyn), verksamheter som kan anses kontroversiella, riskbetonade eller som har ett politiskt eller religiöst budskap, verksamheter med ett huvudsakligen vinstdrivande intresse. Andra orsaker till avslag på sponsorsamarbete kan vara att antalet ansökningar överstigit den avsatta budgeten, om tid eller andra resurser saknas för att ta tillvara samarbetets möjligheter, eller på grund av att ansökan ej inkommit i tid.


Hur ansöker jag om sponsringssamarbete?

  1. Börja med att se om din förening/verksamhet uppfyller kriterierna Värnamo Energis sponsringspolicy.
  2. Värnamo Energi hanterar enbart sponsringsansökningar via webbformuläret ovan. Notera att vi enbart behandlar inkomna sponsringsansökningar en gång om året i november. Det är då nästkommande års sponsorbudget fastställs. Däremellan har vi inte möjlighet att hantera enskilda ärenden. Din förenings / verksamhets sponsoransökan för nästkommande år måste därför vara oss tillhanda senast 30 oktober året i förväg.
  3. Efter att vi i november månad utvärderat de inkomna ansökningar, tar vi beslut och skriver avtal med de föreningar som valts ut för sponsorsamarbete för nästkommande år. Samtliga ansökande föreningar kontaktas för besked i slutet av december året innan ett sponsringssamarbete påbörjas.

Obs! Även de föreningar som blivit beviljade sponsring tidigare år, måste varje år fylla i en ny ansökan. Mängden pengar som är avsatta för sponsring är begränsad och vi gör inför varje nytt år ett nytt urval av de ansökningar som inkommer. Detta kan innebära att en förening som ansöker på nytt kan få en annan respons än tidigare år, även om de fortfarande uppfyller kraven i sponsringspolicyn.


Så fördelas pengarna i sponsorbudgeten

Storleken på sponsringsbidragen kan skilja mellan olika föreningar. Detta beror på att alla sponsringssamarbeten utvärderas utifrån ett såväl affärsmässigt som samhällsnyttigt perspektiv. Sponsorbeloppets storlek skall stå i proportion till det reklamvärde som Värnamo Energi får ut. Reklamvärdet beror av flertalet faktorer, såsom exempelvis antal aktiva medlemmar, nivå, förankring i samhället, ambition och kvalitet på motprestationer samt beroende på hur stor positiv uppmärksamhet föreningen / verksamheten ådrar sig hos allmänhet och företag.

OBS! Eftersom sponsringsbudgeten är begränsad, kan sponsringsbeloppets storlek till respektive förening / verksamhet även bero på hur många ansökningar som inkommit för respektive budgetår.

OBS! Mängden pengar som är avsatta för sponsring är begränsad och det kommer alltid att göras ett urval av alla ansökningar. Detta innebär att en sökande kan få avslag även om de uppfyller kraven i Värnamo Energis Sponsringspolicy.