Styrelse Värnamo Energi


Styrelsens sammansättning

Värnamo Energi koncernens tre aktiebolag har en och samma styrelse. Styrelsen utgörs av fem politiskt tillsatta representanter från Värnamo Kommun, två representanter från näringslivet samt två representanter från de fackliga organisationerna. Använd filtret längre ner på sidan för att se presentation av Värnamo Energis styrelserepresentanter.

Totalt utgörs styrelsen av 9 ordinarie ledamöter samt 8 suppleanter. Vid styrelsemöten deltar även VD. Vid vissa ärenden på styrelsemöten deltar även representanter från Värnamo Energis ledningsgrupp.

Samtliga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter i Värnamo Energi koncernens styrelse, utses ytterst av Värnamo Kommuns kommunfullmäktige men tillsätts formellt av Värnamo Energi koncernens årsstämma. Även om årsstämman formellt utser styrelseledamöterna varje år så väljs ordinarie styrelseledamöterna och suppleanterna i praktiken normalt för samma tidsperiod som gäller för de allmänna valen.


Styrelsemedlemmar

 

Representanter för Värnamo kommun:

Styrelseordförande Gunnar Crona (KD)
Ord styrelseledamot Maria Leifland (C)
Ord styrelseledamot Thomas Sköld (M)
Ord styrelseledamot Ardita Berisha (S)
Ord styrelseledamot Leif Persson (S)
Suppleant Anders Björhag (KD)
Suppleant Axel Pettersson (C)
Suppleant Torbjörn Olsson (M)
Suppleant Anja Johansson (S)
Suppleant Jörgen Ståhl (S)

Representanter för Näringslivet:

Ord styrelseledamot Hans Björstrand
Ord styrelseledamot Carina Bergsten Sahlin

Fackliga företrädare:

Vision, Ordinarie ledamot Sonny Axelsson
SEKO, Ordinarie ledamot Stefan Nilsson
Sv Ingenjörer, Suppleant Johannes Söderlind

Tillsynsbefattningar:

Huvudansvarig revisor Mats Nilsson
Lekmannarevisor Håkan Bengtsson
Suppleant Karl-Magnus Svensson

Styrelsens uppdrag

Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning i enlighet med aktiebolagslagen och Värnamo kommuns ägardirektiv. Årligen upprättas också en instruktion till vd. Attest- och beslutsrätt för vd anges i denna vd-instruktion och kompletteras med en attestinstruktion. Styrelsen har ett övergripande ansvar för koncernens organisation och förvaltning. Styrelsen bedömer fortlöpande koncernens ekonomiska situation samt tillser att koncernens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden sköts och kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen leder koncernens affärsverksamhet och har en kontrollfunktion som innebär att styrelsen regelbundet begär in rapporter från vd och ledningsgrupp. Styrelsens arbete granskas i sin tur av koncernens revisorer. Styrelsen godkänner årligen koncernens strategiska plan, affärsplan och budget. Styrelsen och företagsledningen upprättar årligen en rapport över hur ägardirektiven har följts under året. Rapporten utgör en viktig del i de av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorernas granskning av koncernens efterlevnad av ägardirektiven och det kommunala uppdraget.

Styrelseprotokoll

Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger per år. På samlingssidan med Styrelseprotokoll finns mötesanteckningar förda vid styrelsemöten för Värnamo Energi koncernens tre aktiebolag.

Om Värnamo Energi koncernen

På sidan Allt om koncernen hittar du länkar till information om koncernens verksamhetsområden och Affärsidé & kärnvärden. Du hittar även fakta om ägarstruktur och övergripande information om koncernens tre aktiebolag; Moderbolaget Värnamo Energi AB samt dotterbolagen Värnamo Elnät AB samt Värnamo Energi Produktion AB.

Frågor om Värnamo Energis styrelse eller om koncernen?

Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Energi koncernen eller om dess styrelse, så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta vår personal. Använd filtret för att finna kontaktuppgifter till den person du söker.